بررسی تغییرات کاربری اراضی در حوضه آبخیز سد تاجیار با استفاده از نرم‌افزار Erdas

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ملایر

2 دانشگاه ملایر

چکیده

مقدمه: آشکار ساختن تغییرات یکی از نیازهای اساسی در مدیریت و ارزیابی منابع طبیعی است؛ بنابراین نقشه تغییرات کاربری را که نتیجه فرایند آشکارسازی تغییرات میباشد، میتوان بر اساس تصاویر چند زمانه سنجش ‌از دور تهیه کرد.
اهداف: هدف این پژوهش طبقه ‌بندی تصاویر سد تاجیار در سه سال مختلف برای پی بردن به میزان تغییر اراضی بایر و اراضی دارای پوشش گیاهی است.
مواد و روش‌ها: تکنیک‌های سنجش ‌از دور بهترین وسیله برای استخراج نقشه کاربری اراضی میباشد. در این پژوهش تغییرات کاربری اراضی در حوضه آبخیز سد با استفاده از طبقه‌بندی نظارت‌شده در نرم‌افزار ارداس موردبررسی قرارگرفته است. حوضه آبخیز سد تاجیار با مساحت 10898 هکتار در استان آذربایجانشرقی و شهرستان سراب قرار گرفته است. در منطقه مورد مطالعه سه تصویر از ماهواره لندست که مربوط به سالهای 1996 و 2006 و 2015 میباشد مورد طبقه ‌بندی قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان دهنده این است 2007 هکتار از اراضی دارای پوشش گیاهی کاسته شده و به بایر اضافه‌شده است. این تغییر کاربری به علت فعالیتهای کشاورزی شدید، شخم و شیار غیراصولی صورت گرفته است. تأثیر جریانهای هوایی سرد شمال غرب کشور موجب گشته تا این منطقه دارای اقلیم نیمه‌خشک سرد باشد. با توجه به محدودیت فوق ‌الذکر، انجام کشاورزی در مناطقی که قابلیت بالقوه برای انجام این فعالیت را ندارند سبب کاسته شدن از پوشش گیاهی مرغوب گردیده است. طبقه‌ بندی نظارت ‌شده در این روش با دقت کلی 87% انجام گرفت که در سطح قابل ‌قبول میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات