غنی‎سازی خاک توسط کاتیون‎ها تحت تاثیر آبشویی تاج‎ و لاشریزه

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 دانشکده علوم جنگل، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر عباس، ایران

3 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

آب‌شویی از سطح پوشش گیاهی که حاصل رابطه پیچیده‎ خاک و پوشش گیاهی است بخش مهمی از چرخه عناصر غذایی است که قابلیت دسترسی گیاهان به عناصر و یا خروج مواد غذایی از اکوسیستم را در کنار فرآیند تجزیه کنترل می‎نماید. لذا هدف از این تحقیق بررسی اهمیت آبشویی درختان در چرخه عناصر غذایی (کاتیون‎های بازی) و معرفی آن به عنوان یک منبع مغذی فوری بر بهبود حاصلخیزی خاک و پایداری اکوسیستم جنگل می‎باشد.
این مطالعات به‎صورت مروری بر مطالعات منتشرشده در منابع جامع و معتبر علمی داخلی و بین المللی انجام شده است.
آب شویی عناصر غذایی از تاج و پوشش کف درختان با قابلیت جذب سریع، از عوامل مهم حاصلخیزی خاک و پایداری بوم‌سازگان‌ها به شمار می‌رود که بایستی در مدیریت مورد توجه قرار گیرد. اعمال مدیریت در جنگل با تاثیر بر درصد تاج‌پوشش، آبشویی، کیفیت لاشبرگ و مواد آلی، چرخه عناصر غذایی، کیفیت و دسترسی به کاتیون‎ها را در خاک و گیاه تحت‎الشعاع قرار می‎دهد.
بنابراین جهت برنامه‎ریزی‎های مدیریتی در طرح‎های جنگلداری و نشانه‎گذاری‎ها، شدت قطع، شدت تنک‎کردن و روشن کردن نیاز به اطلاعات تکمیلی درباره وضعیت، میزان و شدت آبشویی در هر منطقه است تا با یک برنامه‎ریزی جامع از برهم خوردن تعادل اکوسیستم جلوگیری شود. در واقع با داشتن اطلاعات کافی در زمینه عملکرد آبشویی گونه‎های مختلف و بکارگیری آن در بخش اجرا، می‎توان به تعیین ترکیب صحیح در جنگل‎کاری و عملیات پرورشی همراه با حفظ حاصلخیزی خاک و افزایش پتانسیل تولید پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات