تاثیر مدیریت بهره برداری بر شاخص‌های کمی و کیفی خاک و پوشش گیاهی در ذخیره‌گاه بیوسفری میانکاله مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه علوم کشاورزی، ساری، ایران

2 مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی، ساری، ایران

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی اثرات قرق بر خصوصیات پوشش گیاهی و خاک در ذخیره‌گاه بیوسفری میانکاله مازندران انجام گرفت. به این منظور دو منطقه قرق و چرا شده انتخاب شد. نمونه‌برداری پوشش گیاهی در پلات‌های یک متر مربعی (با توجه به پوشش منطقه) و خاک از عمق 30-0 سانتی‌متر به روش سیستماتیک- تصادفی انجام گردید. سپس ویژگی‌های پوشش گیاهی و خاک شامل کلاس خوشخوراکی، فرم زیستی، طول عمر، فرم رویشی، شاخص‌های تنوع شانون واینر و سیمپسون، غنای گونه منهینیک و مارگالف، تعداد گونه و یکنواختی، همچنین درصد رس، سیلت، شن، ماده آلی، رطوبت، هدایت الکتریکی، وزن مخصوص ظاهری و اسیدیته خاک تعیین شد. به‌منظور مقایسه ویژگی‌های مورد نظر از آزمونt مستقل استفاده گردید. نتایج نشان داد که اجرای عملیات قرق باعث تغییر برخی ویژگی‌های پوشش گیاهی و خاک در این مراتع شده‌است. به‌طوری که خصوصیات درصد رس، رطوبت، ماده آلی خاک و شاخص‌های تنوع شانون واینر و سیمپسون، غنای گونه منهینیک و مارگالف، به‌طور معنی‌داری افزایش یافته (p≤0.05) اما میانگین درصد سیلت، شن، وزن مخصوص ظاهری، اسیدیته و شاخص یکتواخی در منطقه چرا شده با منطقه قرق تفاوت معنی‌داری ندارد. به‌طور کلی قرق باعث بهبود شاخص‌های کمی و کیفی گیاهی و خاک در منطقه مورد مطالعه شده-است. بنابراین به دلیل تأثیر مثبت بر پایداری اکوسیستم، توجه مدیران مرتع را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات