شاخص‌های موثر بر گرایش زنان به استفاده از گیاهان دارویی (مطالعه موردی کارمندان دانشگاه کاشان 1397)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استادیار، گروه اکوتوریسم، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

سابقه درمان با گیاهان دارویی در کشور ایران قدمتی بسیار دارد . تنوع اقلیمی و فرهنگی سبب ایجاد شیوه های مختلف کاربرد گیاهان دارویی شده است. زنان تمایل زیادی به کاربرد گیاهان دارویی دارند و عمدتاً این شیوه درمان را ترجیح می‌دهند. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش شاخص‌های مختلف اجتماعی و اقلیمی بر گرایش زنان به استفاده از گیاهان دارویی در سال 1397 در بین کارمندان دانشگاه کاشان انجام شده است. روش بررسی توصیفی- تحلیلی و پیمایشی و ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه ای با 5 گویه عمومی و 47 گویه تخصصی است که در یک طیف پنج امتیازی از بسیارکم تا بسیار زیاد سنجیده شده است. روایی ابزار پژوهش با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با بهره گیری از آزمون آلفای کرونباخ به میزان 765/0 مورد تأیید قرار گرفت. نرم افزار مورد استفاده برای انجام تحلیل های توصیفی و آماری SPSS است. نتایج تحلیل رگرسیون خطی تک متغیره نشان بیانگر آن است نوع اقلیم محل سکونت تاثیری در استفاده از گیاهان داوریی توسط زنان نداشته است. یافته‌های حاصل از کاربرد آزمون تی تک نمونه ای در سطح اطمینان 95 درصد نشانگر آن است توصیه به گیاهان دارویی در آیات و روایات نقش اثرگذاری بر میزان استفاده بانوان از گیاهان دارویی داشته است. موثرترین منبع برای کسب آکاهی از گیاهان دارویی نیز تجربیات دیگران بوده و بیشترین گیاه مورد استفاده توسط زنان، نعناع با میانگین 15/4 و کمترین گیاه اسطوخودوس است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات