مناسب‌ترین روش نمونه‌برداری فاصله ای به منظور تعیین تراکم و درصد تاج‌پوشش جنگل های ارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جنگل‌داری، گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران. * (مسوول مکاتبات).

3 استاد گروه جنگلداری، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران..

4 دکتری جنگلداری، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

تنک بودن جنگل‌های ارس (Juniperus excelsa) و پراکنش آنها در مناطق با شرایط زیستی سخت و بسترهای کاملاً صخره‌ای سبب شده است که آماربرداری از این جنگل‌ها همراه با صرف هزینه و زمان زیادی باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است مناسب‌ترین روش نمونه‌برداری فاصله‌ای به منظور تعیین تراکم و درصد تاج‌پوشش در جنگل‌های ارس مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، منطقه‌ای به مساحت 9/15 هکتار در جنگل‌های ارس استان البرز مورد آماربرداری صد درصد قرار گرفت و نتایج این آماربرداری، تراکم 61 اصله در هکتار و درصد تاج‌پوشش 51/20 را در این توده نشان داد. در مرحله بعد منطقه مورد مطالعه با استفاده از هفت روش نمونه‌برداری فاصله‌ای (نزدیک‌ترین فرد، نزدیک‌ترین همسایه، دومین نزدیک‌ترین همسایه، زوج‌های تصادفی، مربع تی، فاصله مرتب و مربعی با نقطه مرکزی) مورد آماربرداری قرار گرفت و تراکم و درصد تاج‌پوشش حاصل از هر روش محاسبه و نسبت به آمابرداری صد درصد مقایسه شد. نتایج نشان داد که روش زوج‌های تصادفی با برآورد تراکم 3/58 اصله در هکتار (اختلاف 79/3- درصد) و روش مربعی با نقطه مرکزی با برآورد تراکم 97/62 اصله در هکتار (اختلاف 91/3+ درصد) دارای درصد اختلاف کم‌تری در برآورد تراکم درختان می‌باشند. همچنین روش زوج‌های تصادفی با برآورد درصد تاج پوشش 4/23 درصد (اختلاف 09/14+ درصد)، کم‌خطاترین روش به منظور برآورد درصد تاج‌پوشش جنگل‌های ارس بود. در پایان با توجه به شرایط خاص جنگل‌های ارس، استفاده از روش‌های نمونه‌برداری فاصله‌ای زوج‌های تصادفی به علت آسانی اندازه‌گیری، خطای کم و صرفه‌جویی در زمان و هزینه در این جنگل‌ها پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


- علی­احمد کروری، سودابه؛ خوشنویس، مصطفی و متینی­زاده، محمد. 1389. مطالعات جامع جنس ارس در ایران، نشر پونه، 560 ص.
2- رستمی­کیا، یونس و زبیری، محمود. 1391. بررسی ساختار توده­های ارس (Juniperus excelsa Beib.) در جنگل کندیرق خلخال، مجله پژوهش­های علوم و فناوری چوب و جنگل، 19(4): 162-151.
3- صادقی، سید محمدمعین؛ علی­جانی، وحید؛ نمیرانیان، منوچهر و محمدی­زاده، مجتبی. 1395. ویژگی­های ساختاری گونه اُرس (Juniperus excelsa) در جنگل­های کوهستانی دامنه جنوبی البرز (پژوهش موردی: منطقه آتشگاه کرج)، مجله جنگل ایران، 8(1): 49-35.
4- مروی­مهاجر، محمدرضا. 1390. جنگل­شناسی و پرورش جنگل، انتشارات دانشگاه تهران، 418 ص.
5-Sadeghi, S.M.M., Van Stan, J.T., Pypker, T.G., Tamjidi, J., Friesen, J., Farahnaklangroudi, M., 2018. Importance of transitional leaf states in canopy rainfall partitioning dynamics, European Journal of Forest Research, 137(1): 121-130.
6- Deljouei, A., Sadeghi, S.M.M., Abdi, E., Bernhardt-Römermann, M., Pascoe, E.L., Marcantonio, M., 2018. The impact of road disturbance on vegetation and soil properties in a beech stand, Hyrcanian forest, European Journal of Forest Research, 137(6): 759-770.
7- حیدری، رضاحسین؛ نمیرانیان، منوچهر؛ زبیری، محمود و سبحانی، هوشنگ. 1387. بررسی روش نمونه­برداری فاصله­ای چهارگوش در جنگل­های زاگرس (بررسی موردی سرخه دیزه کرمانشاه)، نشریه دانشکده منابع طبیعی، 61(1): 97-85.
8- حیدری، رضاحسین؛ زبیری، محمود؛ نمیرانیان، منوچهر؛ سبحانی، هوشنگ و صفری، امیر. 1389. بررسی صحت روش نمونه­برداری فاصله­ای نزدیک­ترین فرد در جنگل­های بلوط غرب، مجله جنگل ایران، 2(4): 330-323.
9-حیدری، رضا حسین؛ زبیری، محمود؛ نمیرانیان، منوچهر؛ سبحانی، هوشنگ. 1386. بررسی کاربرد روش نمونه­برداری مربع تی در برآورد مشخصه­های کمی جنگل­های زاگرس (مطالعه موردی: سرخه دیزه کرمانشاه)، تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 15 (1): 42-32.
10-Lo, C.P., Yeung, A.K.W, 2007. Concepts and Techniques in Geographic Information System, Pearson Education, 532 p.
11-Bonham, C.D., 1989. Measurements for terrestrial vegetation, John Wiley and Sons., 338 p.
12- زبیری، محمود. 1386. زیست سنجی (بیومتری) جنگل. انتشارات دانشگاه تهران، 405 ص.
13-Cottam, G., Curtis J.T., Hale, B.W., 1953. Some sampling characteristics of a population of randomly dispersed individuals, Ecology, 34: 741–757.
14-Morisita, M., 1954. Estimation of population density by spacing method, Faculty of Science, Kyushu University, Ser. E1: 187–197.
15-Pollard, J.H., 1971. On distance estimators of density in randomly distributed forests, Biometrics, 27: 991-1002.
16- Besag, J., Gleaves, J.T., 1973. On the detection of spatial pattern in plant communities, Bulletin of the International Statistical Institute, 45: 153–158.
17-Byth, K., Ripley, B.D., 1980. On sampling spatial patterns by distance methods, Biometrics, 36: 279–284.
18- Southwood, T.R.E., Henderson, P.A., 2000. Ecological Methods, Blackwell Science, 575 p.
19- علی­جانی، وحید؛ فقهی، جهانگیر؛ زبیری، محمود و مروی مهاجر، محمدرضا. 1391. کمی سازی ساختار مکانی جنگل­های میان بند شمال ایران (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)، نشریه محیط زیست طبیعی، 65 (1): 111-125.
20-مصداقی، منصور. 1384. اکولوژی گیاهی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 187 صفحه
21-Engeman, R.M., Pank, L.F., Sugihara, R.T., Dusenberry, R.T., 1994. A comparison of Plot-less density estimators using Monte Carlo simulation, Journal of Ecology, 75: 1769–1779.
22-Engeman, R.M. & Sugihara, R.T., 1998. Op­timizations of variable area transect sampling using Monte Carlo simulation, Ecology, 79: 1425–1434.
23-Lynch, T.H.B., Rusydi, R., 1998. Distance sampling for forest inventory in Indonesian teak plantations, Forest Ecology and Management, 113: 215–221.
24- Sheil, D., Ducey, M.J., Sidiyasa, K., Sam­soedin, I., 2003. A new type of sample unit for the efficient assessment of diverse tree communities in complex forest landscapes, Journal of Tropical Forest Science, 15: 117–135.
25-Picard, N., Kouyate, A.M., Dessard, H., 2005. Tree density estimations using a distance method in Mali Savanna, Journal of Forest Science, 31: 7–18.
26- Klein, C.H., Vilkco, F., 2006. Design unbiased estimation for point to tree distance sampling, Canadian Journal of Forest Research, 36: 1407–1414.
27- Magnussen, S., Kleinn, C., Picard, N., 2008. Two new density estimators for dis­tance sampling, European Journal of Forest Research, 127: 213–224.
28- Kiani, B., Fallah, A., Tabari, M., Hosseini, S.M., In Parizi, M.H., 2011. Optimal method to determine density of the Scarce vegetation in dry desert, variable area tran­sect (VAT) applied to Saxaul (Haloxylon ammo­dendron) community, Polish Journal of Ecology, 59: 823–828.
29- Kiani, B., Fallah, A., Tabari, M., Hosseini, S.M., In Parizi, M.H., 2013. A comparison of distance sampling methods in Saxaul (Haloxylon ammodendron C.A. Mey Bunge) shrub-lands, Polish Journal of Ecology, 61(2): 207–219.
30-عسکری، یوسف؛ زبیری، محمود و سهرابی، هرمز. 1392. مقایسه پنج روش نمونه برداری فاصله ای برای برآورد ویژگی های کمی در جنگل­های زاگرس، تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 21 (2): 328-316.