سیاستِ جناییِ پیشگیرانه ناظر بر تهدید و تخریب آبزیان در ایران

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی،واحد مراغه،گروه حقوق،مراغه،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد مراغه،گروه حقوق،مراغه،ایران

چکیده

حمایت از منابع آبزیان، به‌عنوان سرمایه ملی و بستری که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند در همه نظام‌های حکومتی مدنظر قرارگرفته است آبزیان یکی از مهم‌ترین منابع غذایی بشر را تشکیل می‌دهند، لذا از جنبه-های مختلف اقتصادی، تجاری، اشتغال و سلامت جامعه حائز اهمیت می‌باشند. ولی به علت فعالیت‌های غیراصولی انسان‌ها، این ذخایر عظیم الهی در حال تخریب و نابودی است. لذا حمایت و حفاظت از منابع آبزیان و پیشگیری از خطرات احتمالی امری ضروری به نظر می‌رسد. این نوشتار باهدف بررسی سیاست جنایی پیشگیرانه ناظر بر تهدید و تخریب آبزیان در ایران به نگارش درآمده است.شیوه تحقیق کتابخانه‌ای و به تحلیلی توصیفی می‌باشد. یافته‌های تحقیق آن است که صرف مداخله کیفری برای حمایت و حفاظت از منابع آبزیان کافی و مؤثر نبوده، بلکه نیازمند پیشگیری اجتماعی از قبیل آموزش و آگاهی، فرهنگ‌سازی، مشارکت مردم و راهبردهای پیشگیرانه وضعی مثل نظارت و بازرسی و افزایش خطرات ارتکاب جرم می‌باشد. البته در این راه متولیان امر ضمن اعتقاد بر تدابیر پیشگیری غیر کیفری، به‌طور مستمر در این راه تلاش مضاعف کنند. و از این طریق به پایداری محیط‌زیست جانوری بدون توسل به طرق کیفری کمک شایانی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها