ارزیابی پتانسیل آلودگی مواد آلی موجود در پسماندهای خانگی و دامی (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد چمگردلان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد محیط زیست

2 کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست

3 دانشجوی دکتری آلودگی های محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشگاه ملایر

چکیده

هدف از این مطالعه، شناسایی منابع آلاینده حوضة آبریز سد چمگردلان و تعیین پتانسیل آلودگی مواد آلی موجود در پسماندهای خانگی و دامی حوضه آبریز سد و در نهایت ارائه رهنمودهای کنترل و کاهش آلودگی آن می‌باشد. پس از تهیه نقشه حوضه آبریز با استفاده از نرم افزار Arc GIS10، بازدیدهای میدانی جهت شناسایی دقیق منابع آلوده کنندة حوضه آبریز، اعم از روستاها و واحدهای دامی صورت گرفت. سپس پتانسیل آلودگی مواد آلی موجود در پسماندهای خانگی و دامی محاسبه گردید. حدود 56 درصد کل بار نیتروژن و 54 درصد کل بار فسفر حاصل از انواع دام‌های حوضه سد در زیر حوضه گل گل تولید می‌شوند و حدود 71 درصد پتانسیل آلودگی ناشی از مراکز جمعیتی در زیر حوضه گل گل و 17 درصد آن در زیر حوضه چاویز و 12 درصد در زیر حوضه اما می‌باشد. بر همین اساس حوضه گل گل به دلیل تراکم بالای جمعیت روستایی و همچنین دارا بودن بیشترین تعداد دامداری‌ها و مرغداری‌های موجود در حوضه آبریز، بیشترین میزان پسماند‌های خانگی و دامی را نسبت به دو زیر حوضه دیگر به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها