تعیین معیارهای مؤثر جهت مکان یابی انواع نیروگاه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

امروزه مطالعات مکانیابی به منظور توسعه صنعتی در مورد کلیۀ نیروگاه ها بسیار متداول شده است. در این گونه مطالعات برای انتخاب بهترین مکان جهت احداث نیروگاه معیارهای مختلفی مورد توجه قرار می گیرند. در تحقیق حاضر در مرحله اول انواع نیروگاه ها و نحوه کارکرد آنها مورد بررسی قرار گرفت. سپس در مرحله بعد معیارهای مؤثر در فعالیت نیروگاه ، انتخاب محل و عملکرد آن مشخص و به سه دستۀ محیطی_ فنی، اقتصادی_اجتماعی و محدودیت های زیست محیطی تقسیم‌بندی شدند. به طور کل کلیۀ معیارها و زیر معیارها در رابطه با مکانیابی انواع نیروگاه ها (بخاری، گازی، سیکل ترکیبی، هسته ای، برق آبی، تلمبه ای_ذخیره ای، امواج، جزرومدی، بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، بیومس، دیزلی و مگنتو هیدرودینامیک) بیان شدند. در نهایت با ذکر معیارهایی همانند: منبع انرژی نیروگاه‌ها، قابلیت استفاده و دسترسی به منبع، هزینه، اثر مطلوب یا نامطلوب بر محیط انسانی و توان تولید نیرو به‌صورت خلاصه ویژگی‌های یک نیروگاه مشخص گردیدند.

کلیدواژه‌ها