نانوکامپوزیت مغناطیسی فریت کبالت/اکسیدگرافن احیاء شده برای تجزیه فتوکاتالیستی آلاینده های آلی

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه بیومواد-دانشکده مهندسی پزشکی-واحد علوم و تحقیقات-ٔانشگاه آزاد و دانشکده مهندسی و علم مواد-دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد

چکیده

یکی از شایع‌ترین آلاینده‌های پساب‌های صنعتی و کشاورزی، 4-نیتروفنل است که آسیب‌ جدی به محیط زیست و بدن جانوران وارد می کند. این ماده در برابر فرایندهای تخریب و تجزیه‌ طبیعی مقاومت بالایی دارد. لذا لازم است راهی برای حذف آن اندیشیده شود. حذف 4-نیتروفنل به روش های متداول بسیار کند و در نتیجه زمانبر است. یک کاتالیست قوی می تواند به حذف این آلاینده و سایر ترکیبات نیتروآروماتیک کمک کند. بازدهی فرایند با کاتالیست پودری شکل و ریز بیشتر است. اما حذف ذرات ریز از محیط واکنش دشوار است. در این تحقیق دو ماده فریت‌کبالت و فریت کبالت-اکسیدگرافن احیاء شده که هر دو به سبب خواص مغناطیسی قابل خارج سازی از محیط واکنش هستند، در ابعاد نانومتری سنتز شده و برای رنگبری و حذف 4-نیتروفنل مورد آزمایش قرار گرفتند. از روش های تفرق اشعه ایکس، طیف نگاری رامان و تصویر برداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی برای مشخصه یابی نمونه ها استفاده شد. نتایج نشان داد که نانوکامپوزیت فریت کبالت-اکسیدگرافن احیاء شده برای رنگبری متیلن بلو و حذف 4-آمینوفنل از فریت‌کبالت بازدهی بیشتری دارد. نانوکامپوزیت فریت کبالت-اکسیدگرافن احیاء شده توانست ظرف 3 دقیقه تمام 4-نیتروفنل را در معرض نور مرئی به 4-آمینوفنل تبدیل کرد و خود توسط یک آهنربای ساده براحتی از محیط آزمایش زدوده شد.

کلیدواژه‌ها