پتانسیل سنجی و پهنه بندی مکان‌های مستعد جهت بهره برداری از انرژی خورشیدی با استفاده از سیستم استنتاج فازی مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سنجش از دور و gis، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه تبریز، ماکو، ایران

2 استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

توجه به منابع تجدیدپذیر انرژی که جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی تجدیدناپذیر هستند، سبب شده است که جوامع به سمت انرژی‌هایی نظیر انرژی خورشیدی سوق پیدا کنند. هدف از این تحقیق تعیین مکان های مناسب جهت احداث نیروگاه خورشیدی با توجه به معیارهای( ساعات آفتابی، تعداد روزهای ابری، تعداد روزهای بارانی، تعداد روزهای گرد و غبار، بارندگی سالانه، دما، رطوبت نسبی، شیب، ارتفاع، جهت شیب، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از شبکه حمل و نقل، فاصله از مناطق مسکونی می‌باشد. بر اساس نقش و اهمیت این معیار‌ها نقشه هریک از معیار‌ها در محیطgis با اعمال کدهای استاندارد تهیه شدند. سپس با اعمال توابع عضویت فازی در محیط gis، نقشه های فازی هر یک از معیارها تهیه شد. برای اعمال وزن به معیارها با استفاده از روش سلسه مراتبی از نرم افزار ادریسی استفاده شد. همچنین برای تهیه نمودارهای سیستم استنتاج فازی برای معیارها از نرم افزار matlab استفاده شد. با تلفیق معیار‌های وزن‌دهی شده و معیارهای فازی شده با قاعده فازی Productنقشه طبقه بندی نهایی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی تهیه شد. نتایج نشان داد که مکان‌های مناسب جهت احداث نیروگاه‌های خورشیدی شامل شهرستان‌های جنوب و جنوب غرب و بخشی از شهرستان‌های شمال غرب و جنوب شرق استان با پتانسیل خیلی خوب می‌باشد که مساحتی بالغ بر 9060 کیلومتر مربع (43/19درصد) ازکل مساحت استان را در بر می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها