بررسی روند برخی عناصر اقلیمی اهواز با استفاده از آزمون من-کندال طی دوره آماری 54ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ملایر

2 دانشجوی دکترای محیط زیست دانشگاه ملایر

3 دانشگاه صنعتی خاتم الأنبیاء(ص)بهبهان

چکیده

هوا و اقلیم سیستمی پیچیده و متشکل از اجزاء و پارامترهای مختلفی است که تعامل این پارامترها با یکدیگر، نوع آب و هوای منطقه را تعیین می‌کند. در این مطالعه به منظور آشکارسازی تغییرات و نحوه‌ی روند برخی پارامترهای اقلیمی ایستگاه اهواز، داده‌های ماهانه مربوط به یازده پارامتر اقلیمی در یک دوره آماری 54ساله (2010-1957) انتخاب و سپس کلیه این داده‌ها در یک پایگاه اطلاعاتی در محیط نرم-افزار Xlstat وارد شدند و با استفاده از آزمون من-کندال، روند تغییرات آنها بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که تغییرات متوسط رطوبت نسبی و حداکثر رطوبت نسبی در ماه‌های گرم سال دارای روند نزولی معنی دار و در سایر ماه‌ها عمدتاً فاقد روند معنی‌دار هستند. حداقل رطوبت نسبی در کلیه‌ی ماه‌ها دارای روند نزولی می‌باشد. پارامترهای متوسط دما، حداقل دما و حداکثر دما در بیشتر ماه‌ها دارای روند صعودی معنی دار می‌باشند به جز حداکثر دما که در ماه‌های سرد سال دارای روند نزولی است. عناصر اقلیمی از جمله متوسط سرعت باد، مجموع بارش و روزهای با آسمان ابری فاقد روند معنی‌دار در کلیه‌ی ماه‌های سال تشخیص داده شدند. فشار‌بخار آب نیز یا دارای روند نزولی معنی دار و یا فاقد روند معنی‌دار می‌باشد که این روند معنی‌دار بیشتر در فصول تابستان و پاییز وجود دارد. روزهای گردوخاک نیز یا دارای روند صعودی معنی‌دار و یا فاقد روند معنی‌دار است. به طورکلی پارامترهای مختلف طی این دوره آماری روندهای متفاوتی داشته اند که نوسانات کلیه این پارامترهای اقلیمی در روند تغییر اقلیم منطقه مورد مطالعه مؤثر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات