عوامل اجتماعی و فردی مؤثر بر نگرش روستاییان شهرستان مریوان در خصوص محیط‌زیست

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد/ توسعه روستایی/ دانشگاه زنجان

2 دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، صندوق پستی 313

چکیده

زمینه و هدف: انسان در طول تاریخ، همواره در محیط زیست تصرف کرده و آن را مطابق نیاز خود تغییر داده است. حفظ محیط زیست یک تلاش ملی است که نیازمند مشارکت همه مردم می باشد. بسیاری بر این باورند که مشکلات زیست محیطی در باورهای اجتماع در خصوص محیط زیست ریشه دارد.
روش بررسی: تحقیق توصیفی همبستگی حاضر باهدف سنجش تأثیر عوامل فردی و اجتماعی بر نگرش خانوارهای روستایی در خصوص محیط‌زیست صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق، کلیه خانوارهای روستایی شهرستان مریوان بودند (11228N= )، که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونهای برابر با 250 نفر محاسبه و از طریق روش نمونهگیری چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب و موردمطالعه واقع شدند. سرمایه اجتماعی، نگرش و دانش زیست‌محیطی از طریق شاخص سازی ترکیبی سنجیده شدند و از روش‌های آماری ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، تحلیل رگرسیون خطی چندگانه برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که اکثریت روستاییان (8/90 درصد) دارای نگرشی مساعد و مثبت هستند. دانش زیست‌محیطی 2/85 درصد از پاسخگویان در سطح زیاد بود. سرمایه اجتماعی از دید اکثریت روستاییان در سطح متوسطی وجود دارد. تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که چهار متغیر دانش، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و استفاده از منابع اطلاعاتی 41 درصد نگرش زیست‌محیطی روستاییان را تبیین می‌کنند.
بحث و نتیجه گیری: نگرش افراد یکی از مباحث پایداری و حفاظت از محیط زیست است. با توجه به مساعد بودن نگرش روستاییان و بالا بودن دانش آنها پیشنهاد می گردد که مسئولان نشست های عمومی را با حضور فعال تر روستاییان برگزار کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات