بررسی عوامل موثر بر توسعه مسکن پایدار در روستای سرونو علیا استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

مسکن پایدار جزیی مهم در توسعه روستایی به شمار می رود و لذا بررسی و پرداختن به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر توسعه مسکن پایدار در روستای سرونو علیا استان کرمانشاه می باشد. روش تحقیق توصیفی غیرکاربردی وکمی است که از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. پایایی تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با 84/0 بوده است. حجم نمونه به استفاده از روش کوکران برابر با 110 نفر محاسبه شد و روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک بوده است. یافته های نشان می دهند که در بعد اقتصادی توجه به اعطای وام برای بهسازی مسکن روستایی اهمیت بالایی دارد. همچنین در بعد کالبدی فضولات دامی در سطح روستا معضل مهمی است. در بعد زیست محیطی هم نزدیکی به حریم رودخانه از جمله نگرانی های مطرح به شمار می رود. در بعد اجتماعی و فرهنگی هم کمبود اماکن مذهبی از جمله چالش های مسکن پایدار می باشد. در نهایت تحلیل همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که مولفه های اقتصادی با مولفه های اجتماعی و فرهنگی و کالبدی و زیست محیطی مسکن پایدار رابطه معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات