تبیین تحولات ژئوپلیتیکی رابطه انسان و محیط زیست(چشم انداز-ارائه راهکار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

انسان همواره به زیستگاهی نیاز دارد که در آن هوای تمیز، آب آشامیدنی، منابع غذایی و امکانات کافی برای زندگی ارزشمند وجود داشته باشد. توانمندی انسان در حفظ و صیانت فضای زندگی خود یا در ویرانگری چشم‌اندازهای آن که در رابطه با شرایط طبیعی، اکوسیستم متعادلی به وجود می‌آورد، بیانگر این واقعیت است که انسان عامل مهم ساخت‌ها، ویرانگری‌ها، ترکیب و اختلال در قلمروهای زیستی و بیوژئوگرافیک می‌باشد. از این رو، تغییرات تدریجی نسبت به رابطه انسان و محیط، زیربنای دیدگاه‌های فلسفی زیست‌محیطی جدیدی را به وجود می آورند و برای پشتیبانی از طرح‌های حفاظت از محیط زیست منبعی مستمر به حساب می‌آیند که به صورت ملی، منطقه‌ای و جهانی مطرح است. در این میان، افزایش جمعیت انسانی از یک طرف و کاهش ظرفیت‌های زیست‌محیطی از طرف دیگر، تهدیدها و چالش‌های ژئوپلیتیکی برای جهان به وجود آورده است که چشم‌انداز آن با بحران‌ها، درگیری‌ها معضلات دیگر جهانی همراه است. هدف از ارائه مقاله حاضر، تبیین ژئوپلیتیکی تحولات روابط انسان و محیط زیست و پیامدهای آن می باشد که بصورت بحران های ژئوپلیتیکی،جهان را در بر گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد پایبندی دولت های ملی به اصول نظام ژئوپلیتیک سبز می تواند مناسب ترین راهکار جهت کاهش پیامدهای بحران ناشی از روابط انسان و محیط زیست در سطح ملی ، منطقه ای و جهانی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات