بررسی احداث واحد جذب در نیروگاههایCHP در راستای کاهش گاز گلخانه ای دی اکسید کربن بر اساس تحلیل اقتصادی روش TRR (مطالعه موردی : نیروگاه سه مگاواتی CHP صبا)

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 استادیار گروه محیط زیست واحدرودهن، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران

چکیده

هدف از احداث واحد جذب و ذخیره CO2 درنیروگاه سه مگاواتی CHP امکانسنجی اقتصادی و محیط زیستی و در نهایت کاهش میزان انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن می باشد.با استفاده ازدستگاه آنالیزورگاز میزان غلظت گاز دی اکسید کربن حاصل از احتراق اندازه گیری شد. با استفاده از نرم افزار HYSYS(نسخه 4/8) اطلاعات حاصل از اندازه گیری و پارامترهای مورد نیاز نظیر دما، فشار، سرعت و دبی خروجی گاز دودکش و ارتفاع دودکش، میزان و غلظت حلال جداکننده CO2 با فرض راندمان جذب90درصد جهت شبیه سازی جذب CO2 به عنوان ورودی به نرم افزار HYSYS داده شد سپس با استفاده از خروجی نرم افزار و بر اساس روش درآمد نهایی سیستمTRR، تحلیل اقتصادی هزینه احداث و نگهداری واحد جذب CO2 محاسبه شده و در نهایت هزینه کل از درآمد حاصل از فروش گواهی کاهش انتشار کسر می گردد تا توجیه پذیر بودن یا نبودن طرح از منظر اقتصادی و محیط زیستی مشخص گردید.نتایج نشان داد که قیمت تمام شده هر کیلوگرم CO2 ،183.520 ریا‌‌‌ل می باشد. از آنجایی که قیمت فروش هر تنCO2 در حدود6 میلیون ریال است و با توجه به میزان هزینه کلی واحد جذب می توان دریافت که بازگشت سرمایه برای این پروژه در حدود2سال است. اجرای این پرژه منجر به کاهش انتشار 15729.3 تن CO2 در سال خواهد شد.با احداث واحد استحصال گاز CO2 با ظرفیت 1800 کیلوگرم در ساعت، می توان از انتشار 61 درصد از CO2 تولید شده به اتمسفر جلوگیری کرد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات