بهره گیری از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره آنتروپی و TOPSIS در اولویت بندی تهدیدهای وارده بر تنوع زیستی: مطالعه موردی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف اولویت‌بندی تهدید‌های وارده بر تنوع زیستی کشور انجام پذیرفته است. در این راستا در گام اول عوامل تهدیدکننده، خطرات و عوامل بالقوه آسیب‌رسان شناسایی و سپس با توجه به معیارهای بزرگی‌، احتمال وقوع و حساسیت محیط-زیست کار ارزیابی و طبقه‌بندی تهدیدهای وارده بر تنوع زیستی صورت گرفت. در این مقالعه از فرایند طوفان ذهنی به منظور شناسایی تهدیدهای حائز اهمیت، از تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره انتروپی به منظور محاسبه وزن شاخص‌های احتمال وقوع، شدت و حساسیت هر عامل تهدید کننده استفاده شده است و با استفاده از مدل TOPSIS تهدیدهای شناسایی شده اولویت‌بندی شدند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد بالاترین مقدار به ترتیب مربوط به تخریب زیستگاه‌های طبیعی با 834/0، شکار غیر قانونی با 481/0 و ورود گونه‌های مهاجم، زنده‌گیری و تجارت غیرقانونی و تغیرات آب و هوایی با 304/0 به ترتیب در اولویت اول تا سوم قرار گرفته است که مستلزم تصمیم‌گیری‌های اصولی و حساب شده و اجرای فعالیت‌های پیش‌گیرانه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات