واکاوی کتب درسی پیش دبستانی از نظر توجه به مولفه های زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مدیریت آموزشی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مجازی، تهران، ایران(نویسنده مسئول):

3 آموزگار آموزش و پرورش رودسر، گیلان، ایران

چکیده

چکیده
.
روش بررسی: کلیه کتب دوره پیش دبستانی به عنوان جامعه آماری تحقیق و با توجه به ماهیت تحقیق حاضر، کل جامعة آماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار تحقیق، چک لیست تحلیل محتوا، دربرگیرندة استانداردهای آموزش محیط زیست ویسکانسین بود. بر این اساس در کتب دوره پیش دبستانی، زیرمؤلفه‌های مرتبط با هریک از پنج مؤلفه اصلی استانداردهای فوق، استخراج و هر یک از مؤلفه‌ها در قالب 5 مؤلفه فرعی تدوین شد.
یافته ها: پس از کدگذاری و شمارش فراوانی هر یک از زیرمؤلفه‌ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی نسبی و فراوانی تجمعی)بیشترین میزان توجه درزمینه مهارت پرسش وتحلیل (72/84%) می باشد؛ پس ازآن به ترتیب مسئولیت شخصی و مدنی(38/6%)؛ مهارت عمل و تصمیم گیری (5٪)؛ دانش فرایندها و سیستم های طبیعی (77/2%) و در نهایت مهارت بررسی موضوعات زیست محیطی کمترین میزان توجه (11/1%) رابه خوداختصاص داده‌اند
بحث و نتیجه گیری: .با توجه به اینکه میزان توجه به مؤلفه‌های‌ آموزش محیط زیست در محتوای برنامه‌ درسی دوره پیش‌دبستانی در حد مطلوب و رضایت‌بخش نبوده، به عنوان نقطه ضعف این کتاب ها از این حیث محسوب می شود. لذا بنا به اهمیت آموزش مؤلفه های زیست محیطی در دوره پیش‌دبستانی به عنوان دوره پایه در فراگیری کودکان، پیشنهاد می‌شود برنامه ریزان محتوای آموزشی در تدوین کتب، بازنگری و در گنجاندن شاخص‌ها و استانداردهای آموزش محیط زیست در کتب درسی اهتمام بیشتری ورزند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات