تجمع غلظت‌های سرب وروی در گیاه اسپند و اثر آن بر رشد گیاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف
وجود مقادیر سمی سرب در محیط زیست گیاهان باعث ایجاد تغییرات فیزیولوژیک شده و می‌تواند موجب کاهش توان رشد گیاه و در حالت شدیدتر باعث از بین رفتن گیاه شود. همچنین روی یکی از عناصر ضروری برای گیاهان است اما تجمع بیش از حد روی در بافت‌های گیاهی، باعث تغییر در مراحل رشد گیاه می‌شود. گیاهان حساس در چنین شرایطی آسیب دیده و از بین می‌روند در حالی که گیاهان مقاوم در این شرایط همچنان به رشد ادامه می‌دهند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر غلظت‌های بالای سرب و روی بر روی پارامترهای رشد، مقدار کلروفیل و کاروتنوئید، تجمع و تحمل گیاه اسپند می‌باشد.
مواد و روش‌ها
گیاهان اسپند به مدت 14 روز تحت تیمار غلظت‌های 0، 5، 10، 25، 50، 100 و 200 میلی گرم در لیتر سرب و غلظت‌های 0، 1، 5، 10،20، 40 و 80 میلی گرم در لیتر روی قرار گرفتند.
نتایج و بحث
نتایج نشان دادند افزایش غلظت سرب و روی باعث کاهش طول اندام هوایی، ریشه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه می‌شود اما میزان تجمع سرب و روی در اندام هوایی و ریشه افزایش می‌یابد. همچنین مقدار کلروفیل a، b، کل و کاروتنوئید نیز تحت تیمار غلظت‌های مختلف سرب و روی در مقایسه با شاهد به طور معنی‌داری در سطح 5 درصد کاهش یافت.
نتیجه گیری
بنابراین از این تحقیق می‌توان نتیجه گیری کرد که گیاه اسپند توانایی بالایی در تجمع و تحمل سرب و روی دارد و می‌تواند جهت گیاه پالایی سرب و روی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات