بررسی شدت آلودگی خاک مکان دفن زباله شهری زاهدان به فلزات سنگین (کروم، کادمیوم، سرب و آرسنیک) با استفاده از شاخص بار آلودگی و ریسک اکولوژیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

چکیده

آلودگی خاک و انباشتگی فلزات سنگین در خاک یکی از مهم‌ترین مسائل زیست‌محیطی است که زندگی گیاهان، حیوانات و انسان را تهدید می‌کند. فلزات سنگین به دلیل سمیت، پایداری و خاصیت تجمع زیستی ازجمله آلودگی‌های جدی و خطرناک محیط-زیست می‌باشد. این مطالعه باهدف بررسی شدت آلودگی خاک مکان دفن زباله شهری زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان به فلزات سنگین صورت گرفت.

اندازه‌گیری فلزات در فروردین‌ماه 1395 در 10 ایستگاه مطالعاتی و بر اساس استانداردهای رایج انجام پذیرفت. با استفاده از روش نمونه‌برداری تصادفی، تعداد 20 نمونه مرکب خاک سطحی و عمقی جمع‌آوری شد. بعد از آماده‌سازی نمونه‌ها، مقدار کل کروم، کادمیوم، سرب و آرسنیک در نمونه‌های خاک توسط اسید نیتریک عصاره‌گیری و برای تجزیه‌وتحلیل از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 استفاده ‌شد.

نتایج حاصل از آنالیز واریانس یک‌طرفه در نمونه‌برداری‌های انجام‌شده در خاک سطحی و عمقی برای این عناصر مبین وجود اختلاف معنی‌دار در ایستگاه‌های مختلف بوده است. نتایج حاصل از بررسی شاخص بار آلودگی نشان داد خاک مکان دفن زباله زاهدان با مقادیر PLI کمتر از 2 از بار آلودگی کمی برخوردار است و بیشترین بار آلودگی در خاک سطحی و عمقی به ترتیب مربوط به ایستگاه 2 و 1 می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد فلزات سنگین کروم، کادمیوم، سرب و آرسنیک با میزان ریسک اکولوژیکی مجموع عناصر در خاک سطحی و عمقی به ترتیب 855/203 و 93/236 در رده ریسک اکولوژیکی آلودگی متوسط قرارگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات