تاثیر استراتژی‌های بازاریابی سبز بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی دانش زیست‌محیطی مشتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 استادیار بخش تخصصی مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

5 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پویایی، رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها را بر آن داشت تا در سلامت جسمانی، روانی و پاکیزگی محیط مصرف‌کنندگان نیز تامل کنند. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر استراتژی‌های بازاریابی سبز بر عملکرد شرکت‌ها با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی دانش زیست محیطی مشتری است. جامعه آماری پژوهش حاضر، صنایع غذایی استان البرز است و حجم نمونه از طریق جدول مورگان محاسبه شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده و به ‌منظور بررسی اثرات میان متغیرها از نرم افزار LISREL و به طور خاص از معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر استفاده شده است. طبق نتایج بدست آمده، از هفت فرضیه، شش فرضیه تائید و یک فرضیه رد شد. به طور کلی، بین استراتژی‌های بازاریابی سبز و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. دانش زیست‌ محیطی مشتریان، رابطه بین استراتژی‌های بازاریابی سبز و عملکرد شرکت را تعدیل می‌کند. ولی بین فرایندهای تولیدی سبز و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات