مفهوم نسبت نیمرخ سیاسی (PPR) در تعیین نگرش ذینفعان به تغییر اقدامات کشاورزی و منابع‌ طبیعی

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه منابع طبیعی و عضو پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار گروه منابع طبیعی و عضو پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

5 استادیار گروه منابع طبیعی و عضو پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

تدوین یک طرح جامع برای توسعه کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری با هدف شناسایی تمام نیازها و مسائل مربوط به ذی‌نفعان مختلف به‌طور جداگانه دشوار است. به‌همین منظور، استفاده از یک نیمرخ سیاسی به‌عنوان ابزاری با ارزش در فرآیند برنامه‌ریزی حوزه آبخیز می‌تواند کمک کند تا مسائل اجتماعی مرتبط را شناسایی نموده، اطلاعات لازم در مورد آن‌ها را جمع‌آوری کرده، و نهایتاً در برنامه مدیریت فعالیت‌های کشاورزی و منابع طبیعی خلاصه‌سازی و به کار گرفته شوند. در همین راستا، در این مقاله مفهوم نسبت نیمرخ سیاسی در تعیین نگرش ذی‌نفعان به تغییر در اقدامات کشاورزی و منابع‌ طبیعی معرفی و تبیین می‌کند. هم‌چنین، اطلاعات جامع و لازم در خصوص نقش افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها بر تصمیمات سازمان‌های دولتی ارائه می‌دهدتا مدیران از مشارکت ذی‌نفعان در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرا استفاده نمایند. در این رویکرد، ابتدا یک مسئله یا مشکل و سپس دست‌اندرکاران مختلف در پروژه شناسایی شده و بر اساس اطلاعات پرسشنامه‌ای، نگرش دست‌اندرکاران از طریق تعیین موقعیت، اهمیت و قدرت مشخص خواهد شد. در ادامه، مقادیر نسبت نیمرخ سیاسی محاسبه خواهد شد. مقادیر شاخص محاسبه شده امکان ارزیابی نقش هر کدام از دست‌اندرکاران یا ذی‌نفعان در حل مشکل و یا تصمیم‌گیری در خصوص آن را فراهم خواهد نمود. رویکرد مذکور می‌تواند در تعیین نقاط قوت و ضعف تصمیم‌گیری و اجرای اقدامات مختلف در خصوص حل مشکل یا اتخاذ رویکرد جدید مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات