بررسی فلزات سنگین کروم ، مس ، آهن و سرب در آبهای درون شبکه ای شهرستان ورامین و ترسیم توزیع مکانی با بهره گیری از نرم افزار ArcGIS

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 هیات علمی آموزشکده نقشه برداری کشور

4 عضو هیات علمی علوم و تحقیقات

چکیده

زمینه و هدف: آلودگی آب شرب به عنوان یکی از مسائل مهم در زندگی روزمره بشر تبدیل شده است. محدوده مورد مطالعه به وسعت 1580 کیلومتر مربع میباشد. در مطالعه حال حاضر کیفیت آب شرب شهرستان ورامین از نظر آلودگی به فلزات سنگین از جمله سرب و روی، آرسنیک و کادمیوم مورد بررسی قرار گرفت.

روش بررسی: در این مطالعه 30 نمونه از آب شرب شهر ورامین جمع آوری شده و پس از آماده‌سازی در آزمایشگاه با استفاده از دستگاه ICP-OES EOP مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. به منظور تعیین درجه آلودگی و همچنین پراکندگی فلزات سنگین در آب شرب منطقه، نقشه پراکندگی فلزات سنگین با استفاده از نرم افزار Arc GIS تنظیم شده است.

یافته ها: در مطالعه انجام شده بر روی آلودگی فلزات سنگین همچون سرب، روی، کادمیوم، مس، آرسنیک، کروم و آهن با استفاده از دو روش ارزیابی شاخص آلودگی نشان می دهد که عناصر سنگین در روش ارزیابی فلزات سنگین کمتر از 10 بوده و در درجه آلودگی کم قرار دارد. نتایج بدست آمده با استفاده از روش آلودگی فلزات سنگین نشان می‌دهد که این عناصر در اغلب ایستگاههای مورد مطالعه در درجه آستانه آلودگی قرار دارند.

بحث و نتیجه گیری: پهنه بندی های انجام شده در این منطقه با استفاده از روش درون یابی وزندهی فاصله معکوس در محیط نرم افزار ArcGIS می توان به این نتیجه رسید که بیشترین میزان عناصر سنگین در شمال غرب و غرب این شهر قرار دارد و کمترین آن در شمال شرق این شهر واقع شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات