اولویت‌بندی ریسک‌های ساخت سکوهای نفتی با استفاده از روش تصمیم‌گیری تاپسیس فازی: مطالعه موردی، سکوی نفتی P4

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استادیار گروه عمران، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، موسسه آموزش عالی خاوران

چکیده

پروژه‌های سازه‌های دریایی، به ویژه ساخت سکوهای نفتی، بدلیل وجود عواملی همچون گستردگی منابع و عدم قطعیت‌های فراوان‌، با ریسک‌ها و مخاطرات متعددی در مراحل مختلف طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری مواجه هستند. شناسایی و ارزیابی این ریسک‌ها به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در فرآیند مدیریت ریسک، نقش بسیار مهمی در برنامه‌ریزی بهتر این پروژه‌ها توسط مدیران خواهد داشت. لذا در این پژوهش جهت مدیریت ریسک پروژه سکوهای نفتی، ابتدا تمامی ریسک‌های محتمل در حوزه‌های مهندسی، اجرایی، محیط زیست و پدافند غیر عامل به صورت کتابخانه‌ای شناسایی و از بین آن‌ها تعداد 26 ریسک طبق نظر کارشناسان به عنوان ریسک‌های مهم و موثر بر پروژه مورد مطالعه شناسایی گردید. در نهایت، جهت ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک-ها، از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط ریاضیات فازی استفاده شد. در همین راستا، به دنبال تنظیم پرسشنامه، جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق و با تکیه بر نظرات کارشناسان، ریسک‌های شناسایی شده با استفاده از مدل TOPSIS در محیط فازی رتبه‌بندی گردید. بررسی رتبه‌‌های حاصل، نشان می‌دهد که گزینه طراحی نادرست به علت نقص در مطالعات ژئوتکنیک در حوزه مهندسی، گزینه توقف عملیات اجرایی ناشی از عدم تامین مصالح و تجهیزات لازم به علت تحریم در حوزه اجرایی، گزینه آتش‌سوزی و انفجار در حوزه پدافند غیرعامل و گزینه آلودگی آب دریا در حوزه محیط زیست به عنوان مهمترین ریسک‌های اثرگذار در هر یک از چهار حوزه بر پروژه مورد مطالعه به شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات