تدوین الگوی کیفی بازآفرینی شهری پایدار با استفاده از روش تحلیل محتوا (مطالعه موردی: بافت های فرسوده شهرتهران)

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، رودهن ایران

2 استادیار گروه محیط زیست واحدرودهن، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران

3 استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، رودهن ایران

چکیده

زمینه و هدف: بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری به عنوان یکی از اهداف و سیاست‌های دولت در برنامه‌های توسعه کشور همواره مورد توجه بوده است. بازآفرینی شهری پایدار به عنوان رویکردی نوین قادر است بسیاری از معضلات و چالش های شهرها به ویژه در زمینه محیط زیست را کاهش داده یا از میان بردارد. تحقیق حاضر با هدف ارایه الگوی جدید بازآفرینی شهری پایدار در شهر تهران انجام گرفت.

روش و بررسی: تحقیق حاضر توصیفی_ اکتشافی است. ابتدا، مولفه های بازآفرینی شهری پایدار با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه – ساختار یافته شناسایی گردید. جامعه آماری خبرگان حوزه ی مدیریت شهری - محیط زیست و شیوه نمونه گیری تصادفی هدفمند بود. تعداد نمونه با استفاده از تکنیک گلوله برفی و اصل اشباع نظری 22 نفر انتخاب شد. برای استخراج مدل و نهایی ساختن آن از روش تحلیل محتوی استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون نیز برای اطمینان از وجود رابطه بین متغیرها بکارگرفته شد.

یافته ها: تعداد 101 کد اولیه بر اساس اصول تکرار، تاکید و اهمیت از بررسی و تحلیل داده های مصاحبه ها استخراج شد. در نهایت مفاهیم بازآفرینی پایدار شهری بر اساس 5 مولفه، 17 مقوله و 101 توصیف رفتاری دسته بندی گردید. همچنین بر اساس نتایج آزمون آماری توصیفی، میزان میانگین مولفه ها از متوسط بالاتر و تمامی آنها از انحراف معیار کمتر از یک برخوردار بودند.

بحث و نتیجه گیری : از بین 17 مقوله برگزیده در تحقیق حاضر، تعداد 7 مقوله (شناسایی و همکاری با نهادها و متولیان درگیر، توجه به نیاز اصلی اجتماعات، توانمندسازی ذینفعان

کلیدواژه‌ها

موضوعات