تأثیر باکتری سودوموناس بر فراهمی زیستی فلزات سنگین کادمیوم و سرب در خاکهایی با بافت متفاوت

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

گروه خاکشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بررسی تغییر رفتار فلزات سنگین در خاک به عنوان یکی از چالش‌های زیست محیطی، موضوع بحث برانگیزی می‌باشد که توجه محققین زیادی را به خود جلب کرده است. تحقیق حاضر به منظور بررسی تغییر شکل‌های شیمیایی عناصر سنگین کادمیوم و سرب تحت تأثیر دو گونه باکتری سودوموناس انجام پذیرفت.

روش بررسی: دو خاک با درصد رس متفاوت انتخاب و همزمان با فسفر( نمک پتاسیم‌دی‌هیدروژن‌فسفات)، کادمیوم و سرب ( نمک نیترات کادمیوم و سرب) جهت تشکیل کانی‌های فسفره این فلزات و آلوده‌سازی مصنوعی خاک، تیمار گردیدند. پس از گذشت دو ماه، خاک‌ها با دو گونه‌ی سودوموناس ( با جمعیت 108 باکتری در هر میلی‌لیتر) تلقیح یافتند. پس از گذشت 5، 25، 60 و 90 روز از تلقیح، عصاره‌گیری متوالی انجام گرفت.

یافته‌ها: نتایج نشان داد استفاده از باکتری باعث تغییر شکل‌های شیمیایی کادمیوم و سرب شد. باکتری کادمیوم محلول و تبادلی را نسبت به شاهد کاهش و جزء همراه با مواد آلی را افزایش داد. همچنین کاربرد باکتری، سرب کربناتی را به طور معنی‌دار افزایش و سرب همراه با اکسیدهای آهن و منگنز و همراه با مواد آلی را به طور معنی‌دار کاهش داد. به‌عبارت دیگر استفاده از باکتری باعث کاهش ترکیبات کادمیوم با حلالیت بیشتر و افزایش ترکیبات سرب با حلالیت بیشتر شد.

بحث و نتیجه‌گیری: واکنش کادمیوم و سرب نسبت به باکتری‌های سودوموناس در دو خاک متفاوت بود. رفتار فلزات سنگین تحت تأثیر باکتری، بسته نوع فلز و خصوصیات خاک متفاوت است. باکتری‌های مورد استفاده در این تحقیق باعث تثبیت کادمیوم و تحرک مجدد سرب شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات