بررسی وضعیت جو ایمنی و حوادث شغلی در ایستگاه های آتش نشانی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مهندسی صنایع گرایش مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)، دانشگاه نقش جهان، اصفهان، ایران:

چکیده

مقدمه: سازمان آتشنشانی و مأموران آن رکن اصلی سیستم ایمنی و امدادی یک کشور محسوب میشوند. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت ایمنی و حوادث در ایستگاههای آتشنشانی شهر اصفهان انجام شد.

روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی در ایستگاه‌های آتش نشانی شهر اصفهان انجام شد. حوادث شغلی آتشنشان با روشهای بررسی اسناد، مشاهده و مصاحبه مورد بررسی قرار گرفت. جو ایمنی در بین آتش نشان با استفاده از پرسشنامه جو ایمنی نوردیک مورد ارزیابی قرار گرفت. دادهها با استفاده از روشهای آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و روشهای تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T مستقل و آنالیز واریانس) در نرم افزار SPSS نسخه 25 مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن آتش نشانان 72/31 و 80/4 سال بود. میانگین نمره جو ایمنی 95/2 با انحراف معیار 35/0و بیشترین و کمترین میزان نمره جو ایمنی به ترتیب برابر 69/3 و 19/2 بود. بررسی حوادث شغلی در سال 1399 نشان داده است 19 حادثه در بین آتش نشان رخ داده است.

نتیجه گیری: براساس یافته ها می توان گفت که جو ایمنی در بین آتش نشانان با توجه به ماهیت پر خطر بودن فعالیت آتش نشانان و همچنین وجود فرآیندهای خطرناک در ایستگاه های آتش نشانی، می بایست با انجام تصمیمات مدیریتی ارتقا یابد که یکی از مهمترین این باید در راستای افزایش اولویت ایمنی کارکنان و ریسک ناپذیری و تعهد کارکنان در جو ایمنی باشد. در این صورت می توان انتظار داشت آمار حوادث به مقادیر کمتر از این نیز کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات