به کارگیری طرح ممیزی انرژی در راستای کاهش گازهای گلخانه ای به کمک نرم افزار دیزاین بیلدر درساختمان های اداری در شهر تهران

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی گروه محیط زیست

2 گروه آموزشی مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست ومنابع طبیعی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست ومنابع طبیعی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

اجرای طرحهای ممیزی انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی باعث کاهش قابل توجه گازهای گلخانه ای می شود. در این پژوهش، طرح ممیزی انرژی در ساختمان های اداری شهرداری منطقه 18 تهران با هدف کاهش مصرف سوخت، و کاهش آلودگی های محیط زیست(گاز های گلخانه ای) ناشی ازمصرف سوخت های فسیلی انجام شد. با انجام بازدید های میدانی از ساختمان های مورد نظر اطلاعات مورد نیاز نظیر پلان های معماری ،جزئیات قبوض مصرفی ،کلیات سیستم گرمایش و سرمایش،روشنایی،تعداد پرسنل دریافت و ثبت شد. سپس جزئیات برخی از لوازم و تجهیزات مورد نیاز نظیر میزان روشنایی در هر طبقه ،جزئیات موتورخانه ها و سیستم های سرمایش ساختمان ها به کمک دستگاه های لوکس متر،TESTO 350Xl اندازه گیری و ثبت شد. با وارد کردن داده های ورودی به نرم افزار دیزاین بیلدر، شرایط محیطی ساختمان ها، میزان مصرف انرژی و تولید گاز دی اکسید کربن مدلسازی و با وضع موجود مقایسه شد. آسایش حرارتی و هدر رفت انرژی نیز با کمک نتایج حاصل از نرم افزار به صورت محاسباتی تعیین شد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد، که با اعمال تغییرات کم هزینه در ساختمان های مورد مطالعه سالیانه بیش از140تن به کاهش تولید کربن دی اکسید دست یافت ، بیشترین میزان هدر رفت انرژی با بیش از 61درصد در یکی از ساختمان های منتخب با شاخص مصرف انرژیG رخ داد که بااعمال دقیق موارد مبحث 19مقررات ملی به میزان 30درصد از هدررفت انرژی کاسته می شود و ساختمان های کم مصرفی در حوزه انرژی پدید آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات