طبقه‌بندی و ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست (مطالعه موردی: دشت ری)

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو دکترا مدیریت محیط زیست.دانشکده محیط زیست وانرژی دانشگاه علوم وتحقیقات. تهران.ایران

2 استاد دانشگاه- دانشکده محیط زیست وانرژی -واحدعلوم وتحقیقات تهران -ایران

3 استاد یار واحد علوم و تحقیقات تهران -ایران -دانشکده محیط زیست وانرژی

4 دکترای منابع طبیعی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده محیط زیست و انرژی

چکیده

تغییرات کاربری اراضی دراثرفعالیت های انسانی یکی ازموضوعات مهم دربرنامه ریزی های منطقه ایی وتوسعه ایی می باشد. عدم توجه به تغییرات کاربری اراضی درچنددهه اخیر مشکلات محیط زیستی فراوانی ازقیبل آلودگی منابع آب، خاک و...را بوجودآورده است. برهمین اساس بررسی وتجزیه وتحلیل کاربری اراضی درمقیاس های مختلف باهدف توسعه پایداردرمدیریت صحیح محیط زیست ومنابع طبیعی امری ضروری می باشد. سنجش ازدور وسیستم اطلاعات جغرافیایی، امکانات لازم وکافی راجهت استخراج وبه روزرسانی نقشه های پوشش وکاربری اراضی وتعیین مقدارآنهادراختیار کاربران قرارمی دهد این پژوهش با هدف بررسی تغییرات تبدیل کاربری‌ها با استفاده از فن‌آوری سنجش از دور و تصاویر ماهواره‌ای برای چهار دوره زمانی 3 ساله، از سال 1387 تا 1399 در سطح دشت ری انجام شده است. جهت تهیه نقشه‌های کاربری اراضی سال‌های موردمطالعه از تصاویر ماهواره‌ای TM و OLI ماهواره های لندست 5 و 8 استفاده شدسپس تصاویر ماهواره ای به روش طبقه‌بندی نظارت شده و با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال همسایگی باصحت کلی39/87 تا 95/78 درصد وضریب کاپا85 تا 93 درصد در چهارکلاس کاربری، طبقه‌بندی شدند. درمرحله بعد نقشه های کاربری اراضی مورد مقایسه قرارگرفتند. براساس تجزیه و تحلیل های صورت گرفته مشخص شد دربازه زمانی موردمطالعه07/26 کیلومترمربع ازاراضی بایراین محدوده به اراضی کشاورزی، صنعتی ومسکونی تغییرکاربری داده است درنتیجه مساحت اراضی بایردر طول سال‌های مورد مطالعه روند کاهشی و سایر کاربری‌ها روند افزایشی را طی نموده است، بطوریکه وسعت اراضی با کاربری کشاورزی، صنعتی ومسکونی به ترتیب به میزان 66/14 کیلومترمربع، 77/9 کیلومترمربع،64/1 کیلومترمربع، افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات