مدل سازی مکان دفن پسماند شهری در محیط QGIS (مطالعه موردی شهرستان زاهدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیت واحد تهران شمال

2 استاد تمام، گروه مهندسی محیط زیست دانشکده علوم و فنون دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده

زمینه هدف: مدیریت پسماندها یکی از مهم ترین وظایف مدیریت شهری در سراسر دنیا است، از پیچیده ترین و پرهزینه ترین مشکلات مدیریت شهری نیز محسوب می شود. عدم مدیریت صحیح و عدم انتخاب جایگاه مناسب جهت دفن پسماند شهری، مشکلاتی را برای محیط‌زیست شهروندان ایجاد می‌کند.

روش بررسی: در این مقاله، روش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ با هدف مدل سازی مکان دفن پسماند شهری در محیط QGIS در شهرستان زاهدان ارائه شده است. ابتدا معیارهای مؤثر در انتخاب محل دفن با توجه به شرایط منطقه و با نظر خبرگان تعیین گردید. تمام مراحل، به جز تعیین وزن و بررسی ارتباطات داخلی معیارها در نرم افزار متن باز QGIS کدنویسی شده و سامانه مکان یابی محل دفن پسماند شهری در بستر متن باز، تدوین گردید.

یافته ها: استفاده از نرم افزار متن باز برای تدوین و توسعه مدل های عددی در فرایند بررسی تناسب شایستگی اراضی برای کاربری محل دفن پسماند شهری امکان پذیر است، به طور کلی استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی امکان تحلیل مکانی، استفاده از آنالیز و ذخیره، تعریف توابع مختلف به منظور مکان یابی با معیارهای مختلف، اطلاعات توصیفی سازی داده های مکانی و غیر مکانی، را فراهم آورده است.

بحث و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده در نرم افزار QGIS کاملا با نتایج به دست آمده از اجرای فرآیند در نرم افزار ARC GIS مطابقت دارد. نرم افزار QGIS با هدف انتخاب سریع تر و هوشمند معیارهای مکان یابی دفن پسماند شهرستان زاهدان روش مناسبی شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات