ارزیابی و طراحی پایدار منظر شهری منطقه 2 شهرداری تهران در جهت حرکت به سوی شهر اکولوژیک

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 عضو گروه مهندسی طراحی محیط زیست

چکیده

شهرهای اکولوژیک با برنامه‌ریزی و مدیریت یکپارچه و از طریق صرفه‌جویی‌ درمصرف انرژی، کاهش آلودگی وافزایش کیفیت زیست شهروندان، راه راجهت پایداری هموارتر می کنند. درسال‌های اخیر خصوصا در کلانشهرتهران، عدم توجه به مبحث پایداری درفرآیند توسعه‌، این شهر را با سرعت فزاینده‌ای به سمت ناپایداری سوق داده وکیفیت زندگی به شدت در حال افول است، بنابراین با ایجاد شهراکولوژیک، تلاش میشود کیفیت زیست شهروندان، افزایش یابد. تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی و داده های تحقیق نیز از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، برداشت میدانی وپرسشنامه گردآوری گردید. هدف اصلی این پژوهش درابتدا تبیین عوامل موثر بر دستیابی رویکرد شهراکولوژیک و تعیین میزان اهمیت هریک ازآنها، سپس امتیازدهی به نواحی 9گانه منطقه2تهران براساس عوامل موثر و در نهایت ارائه راهکارهای طراحی پایدار شهراکولوژیک است. پس از تعیین معیارهای تاثیرگذار با مرورمبانی نظری واستفاده از نظرات خبرگان منظرشهری و روش تحلیلیAHP ومقایسه زوجی معیارها و محاسبات در نرم افزار Excel، وزن دهی میزان اهمیت معیارها انجام شده وسپس پتانسیل نواحی مختلف منطقه 2تهران ارزیابی گردید. با استفاده از تکنیک SWOT، داده های گردآوری شده از طریق برداشت میدانی محدوده موردمطالعه نیز، جهت ارائه راهکارهای طراحی دقیق تر تحلیل خواهند شد. نتایج تحقیق نشان میدهد ناحیه 9 از میان نواحی مختلف منطقه2 دارای پتانسیل هایی در راستای حرکت به سوی شهر اکولوژیک بوده، سپس طراحی پایدار منظر شهری براساس راهکارهای ارائه شده، موجب افزایش پایداری و توسعه رویکرد شهر اکولوژیک و تبدیل این ناحیه شهری به زیستگاهی با کیفیت جهت اسکان و بقاء گونه‌های انسانی و غیرانسانی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات