بررسی رویکرد مالیات سبز در کشور، با کمک روش فازی و دیمتل

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد محیط زیست

2 عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

3 استادیارگروه اقتصاد و انرژی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد دانشگاه پیام نور

چکیده

دولت های کشورهای در حال توسعه ملاحظه کردند که مالیات های زیست محیطی علاوه بر کمک به تحقق اهداف زیست محیطی، دستیابی به سایر اهداف اقتصادی و اجتماعی از قبیل کاهش نرخ بیکاری را نیز ممکن می سازند. در گذشته، سیاست هایی که هدفشان به حداقل رساندن نرخ بیکاری بوده، تأثیر منفی بر سایر اهداف سیاست دارند، زیرا آنها درآمدهای خصوصی را کاهش می دهند، با این حال، برای اینکه اصلاحات مالیات سبز از لحاظ اجتماعی قابل قبول باشند، باید سیاست های مکمل مانند کاهش هزینه های عمومی برای کاهش بار مالیات سبز بر بخش خصوصی به حداقل برسند. بنابراین، به حداقل رساندن هزینه های عمومی به عنوان یک سیاست مکمل برای پیشبرد اثرات بازار کار اصلاحات مالیات سبز در کشورهای در حال توسعه ناموفق خواهد بود. در نتیجه، سیاست گذاران در این کشورها باید به دنبال روش های دیگری برای کمک به آنها در کاهش بار مالیاتی سبز بر کار باشند که به نوبه خود، آنها را قادر به اجرای اصلاحات مالیاتی محیط زیست خواهد کرد.

در مطالعه حاضر از نرم افزار Spss26 برای توصیف جامعه آماری و داده های تحقیق از نرم افزار Excelبرای تکنیک دیمتل و تحلیل دلفی فازی و نرم افزار ANP فازی استفاده می گردد.

در سطح دوم از روش دلفی فازی با استفاده از Excel استفاده می گردد، در سطح سوم نیز بر اساس سوالات و متغیر های تشکیل دهنده از فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی (FANP) استفاده گردید.در آخر برای بررسی روابط از تکنیک دیمتل استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات