پایش تغییرات سطح آب دریاچه زریوار با استفاده از تصاویر ماهواره ای

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه سنجش از دور و GIS- علوم و تحقیقات

2 علوم و تحقیقات تهران

3 GIS

چکیده

یکی از کاربردهای مهم علم سنجش از دور در مدیریت منابع آبی است. ویکی از این مدیریت ها زیر نظر داشتن تغییرات منابع اب است.دریاچه زریوار مریوان در سال های اخیر مورد توجه نهادهای زیست محیطی بوده و هشدارهایی در مورد آینده آن، با توجه به تغییرات مشاهده شده، اعلام شده است. در این تحقیق با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و انجام پیش پردازش ها و پردازش های پایش تغییرات ، تغییرات دریاچه را مورد بررسی قرار دادیم. و برای این کار از داده ها و تصاویر ماهواره ای لندست استفاده کردیم و دوره زمانی 1985 تا 2015 را برای پایش تغییرات سطح آب دریاچه (لندست 5و 7و 8) مورد استفاده قرار دادیم. موقعیت دریاچه در ردیف 35 و گذر 168 قرار دارد. و از پردازش طبقه بندی در نرم افزار ENVI استفاده شد.زش ها و پردازش های پایش تغییرات ، تغییرات دریاچه را مورد بررسی قرار دادیم. و برای این کار از داده ها و تصاویر ماهواره ای لندست استفاده کردیم و دوره زمانی 1985 تا 2015 را برای پایش تغییرات سطح آب دریاچه (لندست 5و 7و 8) مورد استفاده قرار دادیم. موقعیت دریاچه در ردیف 35 و گذر 168 قرار دارد. و از پردازش طبقه بندی در نرم افزار ENVI استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات