بررسی آلودگی نیترات و نیتریت در منابع آب زیرزمینی شهر دهگلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

3 گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

زمینه و هدف: نیترات و نیتریت از جمله مهم‌ترین آلاینده‌های منابع آب سطحی و زیرزمینی می باشند، که اثرات نامطلوبی بر سلامت مصرف‌کنندگان دارند. بنابراین در این مطالعه نسبت به تعیین غلظت آنیون‌های نیترات و نیتریت در منابع آب زیرزمینی شهر دهگلان اقدام‌شد.
روش بررسی: نمونه برداری از 20 حلقه چاه تامین کننده آب شرب منطقه مورد مطالعه در سال 1391 با پراکندگی یکنواخت در سطح دشت انجام و غلظت آنیون‌های نیترات و نیتریت با استفاده از روش اسپکتروفتومتری ماورای بنفش به ترتیب در طول موج-های 420 و 543 نانومتر قرائت شد.
نتایج: میانگین غلظت نیترات و نیتریت در نمونه‌های قبل از کوددهی به‌ترتیب برابر با 97/0±66/8 و 0003/0±001/0 میلی‌گرم بر لیتر و در نمونه‌های بعد از کوددهی به‌ترتیب برابر با 82/8±20/69 و 006/0±013/0 میلی‌گرم بر لیتر می‌باشد. همچنین مقایسه میانگین غلظت آنیون‌های مورد ارزیابی با رهنمود سازمان حفاظت محیط‌زیست نشان داد که میانگین غلظت نیترات بعد از کوددهی بیش‌تر از رهنمود ارایه‌شده می‌باشد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به این‌که میانگین غلظت آنیون نیترات در نمونه‌های آب زیرزمینی بعد از کوددهی بیش از حد استاندارد می‌باشد، این عامل می‌تواند بیانگر روند افزایشی ترکیبات ازت‌دار مصرفی در بخش صنعت و کشاورزی باشد، که افزایش بار این آنیون را در پی داشته‌است. از این رو مصرف روزافزون مواد ازته به‌ویژه مصرف غیر اصولی و بیش از اندازه نهاده‌های کشاورزی، موجبات نگرانی در مورد بروز مخاطرات بهداشتی برای مصرف کنندگان را فراهم کرده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات