تعیین شاخص اقلیم آسایش گردشگری سراب گیان نهاوند با استفاده از GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

زمینه و هدف: امروزه اغلب کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ و نزدیک هستند تا بتوانند سهم بیشتری از درآمدهای ناشی از صنعت گردشگری را به خود اختصاص دهند. سراب گیان بارزترین و ارزشمندترین منطقه سرابی در استان همدان است و با بخشی از جنگل‌های زاگرس شمالی که متعلق به هات اسپات جهانی ایران و آناتولی است احاطه شده است. بنابراین هدف اصلی از انجام این پژوهش پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری سراب گیان با استفاده از مدل TCIدر سال 1391 می باشد.
روش بررسی: برای محاسبه شاخص اقلیم آسایش گردشگری به منظور تعیین ایام مناسب برای حضور گردشگران در منطقه سراب گیان، از داده ها و اطلاعات ایستگاه های سینوپتیک و کلیماتولوژی استان همدان و نزدیک ترین محدوده ممکن به منطقه استفاده و میان یابی، تعمیم داده های نقطه ای به پهنه ای و ترکیب نقشه ها با استفاده از ویرایش 10 نرم افزار ArcGIS انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که در ماه های شهریور و خرداد شاخص اقلیم آسایش گردشگری منطقه دارای شرایط ایده آل و رتبه ای بالا بوده و این ماه ها بهترین ماه برای حضور گردشگران می باشند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق می توان با برنامه ریزی اصولی برای گذران اوقات فراغت گردشگران، افزایش اشتغال، کاهش آلودگی های محیط زیستی، فراهم نمودن بستری برای استقرار امکانات و تأسیسات مربوط به فعالیت های فراغتی، تسهیل شرایط حمل و نقل و اقامت در راستای نیل به گردشگری پایدار اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات