دادخواهی و مسئولیت بین المللی؛ ابزار مقابله با عدم ایفای تعهدات در خصوص تغییرات آب و هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران دانشکده محیط زیست و انرژی

2 دانشگاه ازاد اسلامی علوم و تحقیقات دانشکده محیط زیست و انرژی

3 دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده

ایجاد و تبیین «حق» های بشری در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها امری اجتناب ناپذیر است. بدین لحاظ حقوق بشر در برخورد با معضلات محیط زیست، بی تفاوت نمانده و با جدی تر شدن مسائل و موضوعات محیط زیستی در پرتو ملاحظات بین المللی چارچوب های قانونی خاصی را نهادینه کرده است.یکی از مهمترین معضلات محیط زیستی جهان امروز تغییرات آب و هوایی ناشی از نقض تعهدات بین المللی دولتها می باشد.در این راستا با امعان نظر به وجود کنوانسیون ها،پروتکل ها و دیگر اسناد بین المللی در خصوص تغییرات آب و هوایی با تاکید بر جلوگیری از آلودگی های آب و هوا به نظر می رسد هنوز کشورهای توسعه یافته،در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در اجرای این اسناد و مقررات حقوقی دچار مشکل هستند و توافقات بین المللی کارآیی لازم و مثبتی ندارند. با این توصیف ضروری می نماید با هدف آسیب شناسی عدم ایفای تعهدات بین المللی در خصوص تغییرات آب و هوایی،به بررسی چارچوب های موثر قانونی و ابزارهای موثر در این خصوص پرداخته شود. در این پژوهش تلاش شده است تا با بررسی اصول و قواعد حقوقی در خصوص تغییرات آب و هوایی به ابزار های مقابله با عدم ایفای تعهدات در این زمینه بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات