الگوهای حرکتی جریان بادهای غالب و پیامدهای زیست محیطی آنها در ارتباط با استقرار ساختمانها و معابر شهری ؛ مطالعه موردی شهر نهاوند در غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه

چکیده

از مهم ترین چالش های اقلیمی در محیط شهری جریان بادهای شدید و بادهای غالب است. تغییرات جریان این بادها و حرکت آنها در ارتباط با معابر ، گذرگاهها و استقرار بناهای شهری به عنوان یک مسأله محیطی مورد تحقیق قرار گرفته است . یکی از شهرهای ایران با فراوانی قابل توجه در وزش بادهای شدید شهر نهاوند در غرب ایران بوده است که به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است . گلبادهای ترسیم شده برای دوره آماری 1996 تا 2005 نشان داده است که بیشترین فراوانی بادها در منطقه از جهت غرب بوده است و شدیدترین بادها در ماه مارس (اسفند و فروردین) اتفاق افتاده است . در شهر نهاوند خیابانهای اصلی به موازات حرکت باد غالب غربی قرار گرفته اند که این مسأله باعث تقویت جریان باد در داخل شهر می شود در این شهر دو الگوی توصیفی اثر باد یکی از طریق خیابانهای موازی با بادغالب و دیگری گذرگاههای کم عرض شهری بین دو ردیف از ساختمانها با زاویه عمودی یا حاد شکل گرفته است که در هردو حالت جریان باد با فشارو سرعت زیاد انتقال یافته بود . همچنین اثر مطلوب باد در شهر کاهش آلودگی و آثار نامطلوب آن اختلال در پیاده روها و رفت و آمد خودروها ، انتقال ذرات خاک به شهر ، شکستن شاخه ها و ایجاد سوزباد در اسفندماه بوده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات