بررسی و ارزیابی موقعیت جغرافیایی احداث نیروگاههای فتوولتاییک درکاهش میزان انتشار CO2 با استفاده از نرم افزارRet Screen

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

افزایش گازهای گلخانه ای و محدودیت منابع فسیلی جهت تامین انرژی یکی از مهمترین چالش های قرن اخیر است. لذا ، رویکرد استفاده از منابع تجدیدپذیر با شتاب بیشتری در حال پیشرفت و توسعه است و یکی از منابع تجدیدپذیر مناسب، استفاده از انرژی خورشیدی جهت تامین برق است. در این میان سیستم های فتوولتاییک دارای مزایای منحصر به فردی از جمله عدم آلودگی زیست محیطی و تولید آلاینده های صنعتی، عدم نیاز به شبکه، تولید برق به صورت پراکنده و هزینه پایین تعمیر و نگهداری می باشند . در این تحقیق دو نیروگاه فتوولتاییک با ظرفیت 30 کیلووات در شهر کرمان وساری در نظر گرفته شده است و به کمک نرم افزار Ret Screen تحلیل اقتصادی و زیست محیطی با توجه به شرایط اقلیمی و مناطق تابشی انجام شده است. شهر کرمان در بهترین منطقه تابشی کشور با دریافت انرژی روزانه 2/5 kwh/m2/day و ساری در نامساعد ترین شرایط دریافت تابشی ، با دریافت میانگین انرژی خورشیدی روزانه9/3 kwh/m2/day انتخاب شد. نتایج این پژوهش نشان داده است با فعالیت یکساله نیروگاه فتوولتاییک در شهر کرمان از انتشار 36 تن CO2 و در شهر ساری از انتشار 9تن CO2 جلوگیری می شود. همچنین دوره بازگشت سرمایه در شهر کرمان 3/7 سال و در شهر ساری 2/11 سال می باشد. بر اساس این تحقیق موقعیت جغرافیایی منطقه جهت احداث نیروگاه فتوولتاییک بسیار حائز اهمیت می باشد به نحوی که بازگشت سرمایه در شهر کرمان در حدود 5/1 برابر و میزان کاهش CO2 در حدود 4 برابر شهر ساری محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات