ارزیابی سیمای سرزمین کیان (نهاوند) با بهره گیری از ویژگی‌های ژئوهیدرولوژیکی با تاکید بر توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مدرس دانشگاه پیام نور نهاوند

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مخاطرات محیطی دانشگاه زاهدان

چکیده

هر منطقه یا هر سیمای سرزمینی دارای دو جزء یا خصیصه مهم و اصلی ساختار و فرآیند است، عوامل سنگ شناختی دلیل اصلی گسترش عناصر ساختاری به ویژه آبها هستند؛ آب به عنوان یکی از عوامل اصلی حیات بشر علاوه بر نیاز شرب جهت سایر مصارف مرتبط با انسان و طبیعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ هدف مقاله حاضر ارزیابی سیمای سرزمین کیان (نهاوند) با بهره گیری از ویژگی‌های ژئوهیدرولوژیکی با تاکید بر توسعه پایدار بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد منشا تامین آب سراب کیان نهاوند علاوه بر بارندگی نسبتاً مناسب آن خصوصیت کارستیک (آهکی بودن) منطقه و قله سخت سیاه (سخت سی) است که با داشتن انواع چاله‌های انحلالی (دولین) ارتفاعات منطقه (گاچال) برف و یخ را در خود نگه می‌دارد، برف موجود در این چاله‌ها هم به وسیله تند بادهای کوهستانی پر می‌شود و با ذوب شدن تدریجی آنها سرچشمه‌های اصلی سراب کیان در پایین دست شکل می‌گیرد. با توجه به کمبود بارش در سال‌های اخیر پیشنهاد می‌شود در استفاده از منابع آب موجود به اندازه نیاز استفاده کنیم تا به صورت پایدار از مواهب آن بهرمند شویم. در نتیجه برای هر منطقه جغرافیایی باید مطابق با دارنمای پایداری شاخص‌های مطلوبیت اکوسیستم و شاخص‌های مطلوبیت زندگی انسان بر اساس ویژگی-های بوم شناختی آن مناطق تدوین و اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات