ساختمان خاک پناه، ایده ای همساز با محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ایلام

چکیده

انتشار آلودگی های شیمیایی ناشی از تولید مصالح ساختمانی،تولید دی اکسیدکربن و ذرات معلق پخش شده در هوا که ناشی از تولید و حمل و نقل مصالح ساختمانی به محل های مورد نظر است و نیز تولید زباله های ساختمانی از جمله موارد عمده آلودگی های زیست محیطی تحت تاثیر صنعت ساختمان میباشد. همچنین مصرف بسیار زیاد سوختها و منابع طبیعی جهت تامین سرمایش و گرمایش ساختمان، آینده تامین منابع مورد نیاز نسل آینده و محیط زیست را به خطر می اندازد. از آن گذشته، حذف بخشی از زمین بکر در مناطق خاص و جایگزینی آن با توده ساختمانی، اکوسیستم آن منطقه را برهم میزند. بنابراین ضروری است تا راهبردهای طراحی در ساختمانهای جدید، با هدف همسازی زیست محیطی، جهتگیری شود. جهت تحقق این هدف، طراحی ساختمان با ایده همزیستی با محیط زیست مدتی است که در بین جوامع مختلف مطرح شده است.
ساختمانهای خاک پناه از جمله نمونه هایی است که در راستای بهره وری انرژی و حفظ محیط زیست، ایده کاهش مصرف انرژی ساختمان و تامین آسایش ساکنان را در کنار همزیستی مسالمت آمیز با محیط زیست، دنبال میکند. مطالعه حاضر به بحث و بررسی چگونگی سازماندهی این ساختمان و اثرات زیست محیطی آن در ارتباط با محیط پیرامون میپردازد. با توجه به قابلیت هایی که در این گونه معماری در زمینه کاهش میزان مصرف سوخت و انرژی و همچنین سازگاری با محیط زیست وجود دارد، می-توان به پیشنهاد اصولی پرداخت که در عصر حاضر ساختمان خاک پناه در مقاصد معماری و شهرسازی مورد استفاده بیشتر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات