ارائه دستورالعمل هایی برای ارزیابی ابزار و محتوای آموزش محیط زیست در مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پیام نور

چکیده

هدف از آموزش محیط زیست، آگاهی بخشیدن به معلومات زیست محیطی هر فرد است به طوری که شخص ارزش های محیط را درک کرده و با فکر و تعمق در فرآیند های زیستی به حمایت از آن بپردازد. بنابراین با توجه به نقش مهمی که مدرسه در آگاهی و شکل گیری رفتار افراد برعهده دارد. در این تحقیق به آموزش محیط زیست در مدارس پرداخته شد. به این منظور در ابتدا شش خصوصیت برای ارزیابی کیفیت مواد آموزش زیست محیطی معرفی و برای هر یک از این خصوصیات دستوالعمل هایی تدوین شد. این دستورالعمل ها قضاوت در مورد برتری نسبی محتوا و ابزار های کمک آموزشی را تسهیل و به توسعه ابزار های جدید کمک می کند. سپس دستورالعمل هایی برای یادگیری(از کودکستان تا دبیرستان) در چهار بند سازماندهی شد که سطح مهارت یا دانش مناسب برای سه سطح (کودکستان تا پایه چهارم، پایه پنجم تا پایه هشتم، پایه نهم تا پایه دوازدهم) توصیف می کند. در این دستورالعمل مشخص شده، دانش آموزان در پایه های مختلف باید چه مهارت ها و رفتار هایی در خصوص محیط زیست کسب کرده باشند. امید است که با استفاده از این دو دسته دستورالعمل مربیان، مدیران، طراحان برنامه درسی یا مواد آموزشی بتوانند، چارچوبی جامع و مناسب برای برنامه ها و دوره های آموزش محیط زیست تدوین و همچنین از محتوا و ابزار های مناسبی در این راستا استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها