اصول و مفاهیم دستیابی به اکوتوریسم موفق

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی کارشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

گردشگری، امروزه یکی از مسائل مهم و موثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. توسعه اکوتوریسم به عنوان یکی از پر جاذبه-ترین انواع گردشگری علاوه بر پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آثار محیط زیستی قابل توجهی نیز می‌تواند داشته باشد. این آثار در صورت عدم دقت نظر، عدم تدوین و انجام اقدامات پیشگیرانه در قالب راهبردها، استانداردها و ارزیابی‌های مستمر، پیامدهای تخریبی بسیاری در محیط‌های انسانی و طبیعی خواهند داشت و موجب ناپایداری محیطی و در نهایت ناپایداری اکوتوریسم خواهند شد. در عین حال اکوتوریسم می‌تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت توریسم پایدار نقش جهانی و یا محلی داشته باشد. علارغم آن اکوتوریسم امروزه اغلب به درستی جهت‌دهی نشده و عمدتاً به گونه‌ای تعریف شده است که عملا از استانداردهای بحث شده در این مقاله برای نیل و موفقیت در فرآیند پایداری فاصله دارد. به عنوان مثال، لزوم مشارکت مردم محلی و حفظ رضایت آن‌ها در انجام فعالیت‌های توریستی از الزامات موثر برای نیل به هدف توریسم پایدار است. همچنین سیاست‌های توریسمی اتخاذ شده باید به کیفیت تجربه‌ی بازدیدکننده و یکپارچگی محل توجه کنند و تنها به بازاریابی و تعداد بالای بازدیدکنندگان توجه نکنند. هدف از ارائه‌ی مقاله‌ی حاضر، توضیح، تفسیر و تفکیک مفاهیم مربوط به توریسم و اکوتوریسم و هم‌چنین ارائه برخی از اصول و خط مشی‌های الزامی جهت دستیابی به اکوتوریسم پایدار است.

کلیدواژه‌ها