تاثیر عناصرجوی و آلاینده های هوای شهر تهران بر مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی- عروقی افراد بالای 60 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارمند/شهرداری تهران

چکیده

گسترش شهر نشینی و توسعه شهرها به همراه ازدیاد جمعیت و تغییرات جوی بر زندگی روزانه انسان تاثیرات فراوانی داشته وسالیانه افراد زیادی مبتلابه بیماریهای قلبی – عروقی شده و منجر به فوت آنان می گردد .
این پژوهش به مطالعه ارتباط عناصر اقلیمی و آلاینده های هوای تهران با مرگ و میرهای ناشی از بیماری های قلبی در افراد بالای 60 سال طی دوره مطالعاتی (2008-20013 ) پرداخته است. برای واکاوی داده های عناصر اقلیمی، آلایند های هوا و فوت شدگان ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی از روش های آماری چون ضریب همبستگی و معادله خطی رگرسیون از نرم افزار های spss و Excel استفاده گردیده است .در این مطالعه به بررسی ارتباط بین مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی و عناصر اقلیمی ( فشار ، رطوبت نسبی ، دما ) پرداخته و نیز ارتباط آلایند های هوا ( So2 , NO2 ،CO و ذراتPM با قطر کمتر از 10 ) بر میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی پرداخته شد .
نتایج نشان داد که بین آلاینده های PM10 و NO2 با میزان مرگ و میر بر اثر بیماری های قلبی رابطه معنادار وجود دارد. بین عناصر اقلیمی و مرگ و میر نیز رابطه رگرسیونی وجود دارد. بین دمای هوا با میزان مرگ و میر رابطه منفی وجود دارد، یعنی با افزایش دما میزان مرگ و میر کاهش و با کاهش دما این میزان افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات