ایده ها و الگوهای باز زنده سازی مسیل ها و رودخانه های شهری (مطالعه موردی: رودخانه شاهرود)

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس شهرسازی، شرکت مهندسین مشاور معماری و شهرسازی طرح معماری محیط

چکیده

اقلیم و جغرافیای منطقه ای از عوامل موثر در طراحی شهر هستند، به گونه ای که غالبا فرم کلی شهرها و فضاهای مختلف شهری تحت تاثیر کلیت طبیعی منطقه قرار دارد. این عوامل در کنار پاسخگویی به دغدغه های زیست محیطی بوجود آمده در دهه های اخیر است که لزوم پرداخت به مقوله طبیعت شهرها را متذکر می شود. در این راستا با توجه به گسترش شهرها، رودخانه ها از جمله آخرین فضاهایی محسوب می گردند که به نوعی حضور طبیعت را در شهرها بیان می دارند. با این حال این فضاها فرصت هایی هستند که بی توجه رها شده اند و استفاده کامل و در خوری از آن ها نمی شود. در این خصوص پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی سعی در شناخت کامل تر از ویژگی های این فضاها دارد تا بتوان نقشی دیگر را نیز به آن ها واگذار نمود و استفاده بهینه ای از آن ها برد. به منظور انجام این پژوهش به دو روش اسنادی و میدانی به جمع آوری داده ها و تهیه اطلاعات اقدام گردیده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. در ادامه با توجه به وضعیت موجود محدوده مورد مطالعه، به ارائه الگوها و ایده های پیشنهادی به صورت تصویری در محیط های autocad و photoshop، در زمینه باز زنده سازی محدوده مورد نظر پرداخته شده، به نحوی که بتوان به وضعیت آشفته رودخانه شاهرود صورتی دلپذیر و زیبا داد و آن را به کریدوری سبز، به مفهوم پایداری و سبزینگی تبدیل نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات