تهیه‌ نقشه‌ کاربری اراضی حوزه آبخیز کفتاره با تکنیک سنجش از دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور تهران

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اردبیل، ایران

3 استادیار گروه علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

از جمله عوامل مهم در برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی، به‌ویژه در راستای نیل به توسعه‌ی پایدار و استفاده‌ی بهینه از سرزمین، اطلاع بهنگام از وضعیت پوشش اراضی است. تکنیک‌های سنجش از دور، بهترین وسیله برای استخراج نقشه‌ی کاربری اراضی می‌باشد. لذا در این تحقیق، برای تهیه نقشه‌ی کاربری اراضی از روش طبقه بندی نظارت شده و الگوریتم طبقه بندی حداکثر احتمال استفاده گردید. منطقه‌ی مورد مطالعه، حوزه آبخیز کفتاره استان اردبیل است و در این تحقیق، از تصاویر ماهواره‌ی لندست 8 سال 2014 استفاده گردید. نتایج نشان داد که به ترتیب کشت دیم، مرتع، کشت آبی و اراضی بایر، بیشترین سطح منطقه را تشکیل می دهند. برای ارزیابی صحت و دقت طبقه بندی‌های انجام شده، صحت کلی و ضریب کاپا تعیین گردید که به ترتیب 96.24% و 93.20% به دست آمد که نشان دهنده ی قابلیت بالای تصاویر لندست 8 برای تهیه‌ی نقشه‌ی کاربری اراضی می باشد. برای تهیه نقشه‌ی تراکم پوشش گیاهی اراضی مرتعی نیز از شاخص پوشش گیاهی NDVI استفاده شد و نتایج نشان داد که اکثر قسمت‌های منطقه را مراتع با تراکم ضعیف در بر می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات