پهنه بندی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم و گردشگری استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

این پژوهش شناسایی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم دراستان فارس را مدنظر دارد.امکان سنجی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم بااستفاده ازبهبود مدل دکتر مجید مخدوم انجام شد. هر یک از پارامترهای ارائه شده در مدل از قبیل درصد شیب ،پوشش گیاهی (تراکم وفرم رویشی)، سنگ شناسی،خاک شناسی(بافت،زهکشی،حاصلخیزی،عمق)،مناطق حفاظت شده،وضعیت اقلیمی(توزیع دما،روزهای آفتابی)وآب(در روز در هکتار برای هر نفر) به طور جداگانه بررسی و برای هر یک نقشه ی رقومی تهیه گردید. لایه های فوق طبق هدف مورد نظر و براساس داده های پیشنهادی مدل اکوتوریسم کلاسه بندی شد. تجزیه وتحلیل ، جمع بندی وارزیابی داده ها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی صورت گرفت ودر نهایت نقشه ی پهنه بندی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم استان تولید شد. همچنین پس از بررسی مناطق گردشگری موجود در استان(شامل اماکن مذهبی،فرهنگی،تاریخی وتفریحی) محل آنها بر روی نقشه ی پایانی مشخص گردید. نقشه های تولید شده بیان کننده ی موارد زیر می باشد: 1- مکانهای مستعد اکوتوریسم (تفرج) متمرکز2- مکانهای مستعد اکوتوریسم(تفرج)گسترده3- مکانهای دیگر گردشگری(آثار باستانی وتاریخی،ملی،مکانهای زیارتی).
با توجه به نقشه های مذکور در حدود یک درصد کل مساحت استان فارس در کلاس یک اکوتوریسم متمرکز و حدود پنج درصد آن در کلاس دو قرار گرفته است . بقیه قسمت های استان برای این کاربری نامناسبند(بیش از 90 درصد).

کلیدواژه‌ها

موضوعات