ارزیابی دیدگاه ساکنین شهرنشین نسبت به گرگ (مطالعه موردی شهرستان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

پژوهش حال حاضر دیدگاه مردم یزد در ارتباط با گرگ را در سال 1392 مورد بررسی قرار داده است. هدف از این تحقیق بررسی موقعیت اجتماعی گرگ در میان مردم یزد و مشارکت مردم در ارتقای سطح حفاظت از گرگ به عنوان یک جاندار در سطوح اول چرخه غذایی می‌باشد. روش تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی با تکنیک پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق جمعیت شهرستان یزد در سال 1392می‌باشند. ابزار جمع‌آوری پرسشنامه شامل 29 سوال با پاسخ‌های پنج گزینه‌ای لیکرت پس از تایید روایی و پایایی (87/0=α) تهیه و تنظیم شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان عنوان نمود که بیشتر افراد اطلاعات کافی در مورد گرگ نداشته و اطلاع‌رسانی در مورد این جاندار بسیار ضعیف بود و سازمان‌های مربوطه در این زمینه باید اقداماتی در جهت اطلاع‌رسانی، آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی جوامع بومی انجام رسانند. افزایش آگاهی‌های جوامع بومی، مهمترین اقدام جهت کاهش تعداد حملات گوشتخوارن بزرگ و خطرات ناشی از حضور انسان در زیستگاه‌های طبیعی حیات‌وحش می‌باشد. همکاری و هماهنگی اداره کل محیط‌زیست با ادارت و سازمان‌های دیگر جهت اطلاع‌رسانی بهینه به بومیان و برگزاری جلسات و نشست‌هایی توسط کارشناسان آن اداره با اهالی بومی در زمینه خطرات نگهداری و دور گه‌گیری از گرگ ضروری به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات