بررسی میزان مشارکت مردم در مدیریت مواد زاید جامد شهری(مطالعه موردی: شهر آبادان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت محیط زیست ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران

2 گروه مدیریت محیط زیست،پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران

3 کارشناس ارشد آموزش محیط زیست

چکیده

امروزه آگاهیهای زیست محیطی بعنوان یکی از ضعفهای مدیریت مواد زاید جامد شهری محسوب می گردد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات تحلیلی- توصیفی بوده و در سال 1393 انجام شد. جهت انجام آن از روش ترکیبی (روش های میدانی،کتابخانه ای و اسنادی، تحلیلی و توصیفی) استفاده شد. به منظور بررسی میزان مشارکت مردم شهر آبادان در مدیریت موادزاید جامد از پرسشنامه در قالب سؤالاتی به صورت گویه‌های پنج طیفی لیکرت و نظرخواهی از ساکنین محلات شهری استفاده شد. بر همین اساس تعداد 383 پرسشنامه در سطح شهر توزیع و جمع آوری گردید. با توجه به ساختار فرضیه کلی تحقیق از آزمون T تک نمونه ای استفاده شد. همچنین به منظور بررسی تأثیر جنسیت بر میزان مشارکت از آزمون T مستقل و تأثیر تحصیلات،وضعیت شغلی،ساختار سنی و وضعیت درآمد بر میزان مشارکت از آزمون ANOVA استفاده شد. از آزمون تعقیبی شفه جهت بررسی ارتباط بین سطح تحصیلات و سطح درآمد با میزان مشارکت استفاده شد.. بنابراین، بیشترین میزان تمایل به مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند شهر آبادان با میانگین 3.25مربوط به زنان خانه دار بود. همچنین ساختار سنی بر تمایل به مشارکت اثرگذار نبوده و بیشترین تمایل به مشارکت در بین گروه درآمدی(برحسب تومان) یک میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار تعیین شد. در نتیجه تدوین و اجرای برنامه عملیاتی در زمینه فرهنگ سازی و افزایش میزان آگاهی به منظور مشارکت بیشتر شهروندان در مدیریت مواد زاید جامد شهری باید در بین گروههای شغلی بیکار، آزاد، دولتی، محصل و سطوح درآمدهای پایین و بالای مردم شهر آبادان متمرکز شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات