بررسی کارایی پودر ساقه زیره سبز در حذف رنگ متیلن بلو از محیط‌های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل

چکیده

مقدمه: متیلن بلو یک رنگدانه رایج جهت رنگ آمیزی است و می‌تواند باعث سوزش چشم، مشکلات تنفسی، افزایش ضربان قلب، اسهال و استفراغ، التهاب و ورم معده، شوک، سیانوزیس، یرقان، شلی و ناتوانی عضلات و نکروز بافت‌ها در انسان شود. در مطالعه حاضر، پودرساقه زیره سبز به عنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت حذف رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی مورد استفاده قرار گرفته است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، کارایی پودر ساقه زیره سبز در حذف رنگ متیلن بلو و اثر متغیرهای تاثیر گذار از جمله (12-2) pH، زمان تماس واکنش (210-5 دقیقه)، مقدار جاذب (2-1/0 گرم بر لیتر) و غلظت اولیه رنگ (100-10 میلی گرم) مورد بررسی قرار گرفت. ایزوترم جذب با استفاده از ایزوترم‌های فروندلیچ و لانگمویر مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که حداکثر راندمان پودر ساقه زیره در حذف رنگ متیلن بلو برابر با 93 درصد و شرایط بهینه pH برابر با 11، زمان تماس90 دقیقه، دوز جاذب 5/0 گرم برلیتر و غلظت اولیه رنگ 100 میلی گرم بر لیتر حاصل شد. همچنین بررسی ایزوترم جذب نشانگر تطابق بهتر داده‌های حاصل از مطالعه حاضر با مدل جذب فروندلیچ (R2=0.9913) می‌باشد.
بحث و نتیجه گیری: بر طبق نتایج مطالعه حاضر پودر ساقه زیره سبز از ظرفیت بالایی در حذف رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی و فاضلاب‌ صنعت نساجی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات