بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی با استفاده از شاخص کیفیت آبهای زیر زمینی (GQI) و GIS در دشت جغتای ، شمال شرق ایران

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 گروه زمین شناسی ، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

ارزیابی کیفیت آب و شناسایی عوامل آلاینده و نقاط آلوده در مناطقی که از منابع آب های زیرزمینی برای مصارف شرب استفاده می شود بسیار با اهمیت است. در این مقاله به بررسی کیفیت آبهای زیر زمینی در دشت جغتای با استفاده از شاخص GQI می پردازیم. شاخص GQI ابزار مناسبی برای تبدیل داده های کیفی متفاوت به داده های ساده و قابل فهم می باشد. بدین منظور غلظت آنیون ها و کاتیون های اصلی آب شامل Na+, K+, Mg+2,Ca+2,So4-2, Cl- و میزان TDSمورد بررسی قرار گرفت. بر اساس میزان پارامترهای اندازه گیری شده، نقشه پهنه بندی کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه جغتای تهیه و شاخص کیفیت آب های زیرزمینی(GQI) در محیط GIS تعیین گردید. مقدار شاخصGQI در منطقه مورد مطالعه بین 81.3 تا88.1 تغییر کرده و در محدوده قابل قبول واقع می شود. بررسی های شاخص GQI نشان می دهد که کیفیت آب در بخشهای شمالی دشت جغتای با توجه به طی مسافت و عبور از سازندهای مختلف دارای کیفیت پایین تری می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات