روابط متقابل میان جانداران خاک و تغییرات اقلیمی و کاربرد تجزیه های متا در تفسیر آن: مروری سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه علوم و مهندسی خاک دانشده کشاورزی، دانشگاه کردستان

2 عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

ریزجانداران خاک در تولید و مصرف گازهای گلخانه‌ای یعنی دی‌اکسید‌کربن(CO2) ، متان(CH4) ، نیتروس‌اکسید (N2O)و

نیتریک‌اکسید (NO)، نقش اساسی دارند. از طرف دیگر دلایل معتبری وجود دارد که تغییرات آب و هوا به گونه مستقیم و غیر‌مستقیم می‌تواند فراوانی و ساختار جامعه زنده خاک را دگرگون سازد. به گونه‌ای که نتایج حاصل از مرور سیستماتیک نشان داد که اثرات عمده مستقیم تغییرات آب و هوا بر روی جامعه میکروبی خاک احتمالاً به علت تغییر در میزان رطوبت و درجه حرارت است؛ در حالی که اثر افزایش CO2 اتمسفر بر روی جامعه میکروبی خاک بیشتر به گونه غیرمستقیم، و از طریق اثری که این گاز بر روی افزایش فتوسنتز گیاهان دارد، می‌باشد، که این موضوع به نوبه خود می‌تواند سبب تغییر در کمیت و کیفیت کربن آلی وارد شده به خاک شود. به هر گونه، جانداران خاک بسته به نوع، اندازه بدن، عادت تغذیه‌ای، نوع اکوسیستم، اقلیم محلی و میزان بزرگی و طول دوره پارامتر اقلیمی پاسخ‌های متفاوتی را در برابر دگرگونی‌های اقلیمی از خود نشان می‌دهند. به گونه‌ای که نتایج آنالیزهای متا نشان می‌دهد که پاسخ جانداران خاک به افزایش میزان CO2 اتمسفر به اندازه بدن، گروه تغذیه‌ای و نوع رویکرد آزمایش (مزرعه‌ای یا گلخانه‌ای) وابسته است. در حالی که چگونگی پاسخ جانداران خاک به تغییرات دما و بارندگی به اقلیم محلی و نوع اکوسیستم وابسته است. همچنین اثرات افزایش CO2 بر فراوانی جانداران خاک با زمان کاهش می‌یابد؛ در حالی که اثر دما و تغییر در بارندگی با زمان شدت می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات